Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y flwyddyn academaidd newydd, newidiadau TG hanfodol, diweddariad i ap y myfyrwyr a chyrsiau iaith rhad ac am ddim

21 Medi 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 21 Medi.

Annwyl fyfyriwr,

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau hamddenol dros yr haf.

Mae’r flwyddyn academaidd newydd ar ein gwarthaf a gan fod rhai ohonoch chi eisoes ar y campws, ac eraill ar fin cyrraedd, hoffwn i estyn croeso cynnes i bob un ohonoch chi, gan ddymuno’r gorau ichi ar gyfer y flwyddyn i ddod.

A minnau’n Rhag Is-Ganghellor dros Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, bydda i mewn cysylltiad â chi drwy gydol y flwyddyn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am bynciau pwysig sy’n effeithio ar eich bywyd academaidd a bywyd myfyrwyr yn gyffredinol.

Paratoi ar gyfer newidiadau TG pwysig

Byddwch chi eisoes yn gwybod pa mor bwysig yw hi i gadw eich hun a’ch data yn ddiogel ar-lein, ac er mwyn helpu i gadw eich cyfrif prifysgol yn ddiogel bydd ein systemau TG yn newid.

O 26 Medi ymlaen, dim ond os ydych chi wedi gosod dilysu aml-ffactor (MFA) y byddwch chi’n gallu defnyddio rhai systemau TG yn y Brifysgol. Os bydd angen unrhyw help arnoch chi o ran gwneud hyn, cysylltwch â’n tîm TG.

Nodweddion newydd yn yr Ap Fyfyrwyr

Cyflwynwyd Ap Myfyrwyr y llynedd i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am y brifysgol a’ch cwrs, gwybod ble y dylech chi fod, cynllunio’ch diwrnod a derbyn hysbysiadau perthnasol.

Yn sgîl eich adborth, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i ddiweddaru’r ap, sydd bellach yn eich galluogi i gofrestru ar gyfer eich apwyntiadau gyda thîm Bywyd Myfyrwyr yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr a Thŷ Aberteifi. Os nad oes gennych chi’r ap eisoes, byddwn ni’n eich annog i’w lawrlwytho cyn gynted â phosibl. Os ydych chi’n gwybod ym mha ffordd y gall yr ap fod hyd yn oed yn fwy defnyddiol, dilynwch y ddolen ‘rhoi adborth’ ar hafan yr ap.

Gwnewch gais i astudio cwrs iaith yn rhad ac am ddim

Os ydych chi’n awyddus i ddysgu iaith newydd neu ddatblygu eich arbenigedd mewn iaith rydych chi wrthi’n ei dysgu, mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhoi’r cyfle ichi wella eich sgiliau ieithyddol ochr yn ochr â’ch astudiaethau. Ar hyn o bryd, cynigir cyrsiau mewn naw iaith a gallwch chi ddysgu mewn ffordd sy’n addas ichi, drwy gael dosbarthiadau wythnosol, sesiynau dwys neu ddysgu annibynnol. Cofrestrwch ar gyfer cwrs yn rhad ac am ddim cyn 23 Medi.

Ein hymrwymiad cymunedol

Rwy’n siŵr y byddech chi i gyd yn cytuno ei bod yn bwysig iawn ein bod ni i gyd yn trin ein gilydd â pharch a chwrteisi, gan gadw ein campws felly yn ddiogel i bawb. Mae ein hymrwymiad cymunedol yn gofyn ichi gadw hyn mewn cof yn ystod eich amser yma, gan sicrhau bod ein campws yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn ddiogel i bob un o’n myfyrwyr a’n staff.

Bydda i’n anfon fy ebost nesaf ddechrau mis Hydref, ond yn y cyfamser cadwch lygad am Newyddion Myfyrwyr a diweddariadau eraill, ac os oes gennych chi gwestiynau cysylltwch â Chyswllt Myfyrwyr.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr