Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Derbyn eich canlyniadau, cael gafael ar wasanaethau a chymorth yr haf hwn

15 Mehefin 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 15 Mehefin.

Annwyl fyfyriwr,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn.

Wrth i’r flwyddyn academaidd ddod i ben, a’r haf yma bron iawn, rwy’n anfon neges fyrrach atoch chi ar y cyd â rhai diweddariadau hollbwysig:

Derbyn canlyniadau eich arholiadau a’ch asesiadau

Byddwch chi’n derbyn eich canlyniadau ar gyfer arholiadau a’r asesiadau’r haf hwn cyn bo hir. Os oes gennych chi ymholiadau am eich canlyniadau, cysylltwch â’ch ysgol academaidd neu’ch tiwtor personol. Gallwch chi hefyd chwilio ar fewnrwyd y myfyrwyr neu gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr.

Cefnogaeth Dyfodol Myfyrwyr i raddedigion

I’r rheiny hynny ohonoch chi sy’n graddio eleni, defnyddiwch ein cefnogaeth yrfaol ar gyfer Graddedigion ‘22. Rydyn ni’n cynnig adnoddau, cymorth a digwyddiadau i’ch helpu i ddeall eich opsiynau, cyflawni eich potensial a sicrhau swydd, mynd ymlaen i wneud rhagor o astudiaethau neu unrhyw gyfleoedd eraill yr hoffech chi eu dilyn.

Eich gwyliau haf

Efallai y bydd rhai o’n hadeiladau a’n gwasanaethau – gan gynnwys ein llyfrgelloedd, ein cyfleusterau chwaraeon a Chyswllt Myfyrwyr – ar agor ar adegau gwahanol yn ystod yr haf. Gwiriwch ymlaen llaw os ydych chi’n bwriadu defnyddio unrhyw un o’r gwasanaethau hyn yn ystod y cyfnod hwn.

Mis Balchder

Mis Balchder yw mis Mehefin: mis sy’n dathlu cymunedau LHDT+ ledled y byd. Rwy’n falch o fod yn Aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol ar gyfer staff a myfyrwyr LHDT+ ac rwy eisiau ichi wybod, ni waeth pwy ydych chi, y gallwch chi fod yn driw i chi’ch hun yma. Ewch i’n tudalennau LHDT+ i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, rhwydweithiau y gallwch chi ymuno â nhw, a chymorth gan fyfyrwyr eraill sydd hefyd yn hyrwyddwyr.

Wythnos Ffoaduriaid, 20 i 26 Mehefin

Yn ein Prifysgol, rydym yn dal i weithio tuag at fod yn ‘Brifysgol Noddfa‘, sef cynllun sy’n cydnabod arferion da prifysgolion megis Prifysgol Caerdydd wrth iddi groesawu pobl sy’n chwilio am noddfa i sicrhau eu bod yn cael eu croesawu, eu cynnwys, eu cefnogi a’u grymuso. Mae Wythnos Ffoaduriaid yn dechrau ddydd Llun 20 Mehefin a thrwy gydol yr wythnos byddwn ni’n rhannu straeon ymfudwyr gorfodol a cheiswyr lloches yn ein cymuned.

Gwasanaeth Sgrinio COVID-19

Mae ein gwasanaeth sgrinio COVID-19 wedi bod yn hollbwysig o ran ein cadw ni i gyd yn ddiogel drwy gydol y pandemig. Ar ôl mwy na 600 diwrnod ar waith, bydd y gwasanaeth yn cau ar ddydd Mercher 22 Mehefin. Cadwch eich lle yma os bydd angen prawf COVID-19 arnoch chi ar 22 Mehefin neu cyn hynny.

Rwy’n dymuno gwyliau haf hapus ac iach iawn ichi i gyd.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr