Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwahoddiad Seremonïau Graddio 2022

8 Mehefin 2022
Claire Morgan

Darllenwch y neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 8 Mehefin at raddedigion 2022.

Annwyl fyfyriwr/myfyriwr graddedig,

Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iawn a bod eich arholiadau a’ch asesiadau’n mynd yn dda. Os oes angen cymorth arnoch neu os oes angen syniadau arnoch ar sut i ‘adolygu ac ymlacio’ mae gan ein timau Bywyd Myfyrwyr, Llyfrgelloedd ac Undeb y Myfyrwyr amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi.

Ers fy ebost diwethaf ddechrau mis Mai a lansiad ein Porth Archebu, rydym yn falch o weld bod gymaint ohonoch yn archebu tocynnau ar gyfer ein dathliadau Graddio.

Rydym yn parhau i fireinio ein cynlluniau yn unol â’r hyn yr ydych chi a’ch cynrychiolwyr myfyrwyr yn ei ddweud wrthym. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’n Swyddogion Etholedig yn Undeb y Myfyrwyr sy’n parhau i roi eu hadborth a’u cefnogaeth.

Gwyddom eich bod wedi croesawu cyflwyno digwyddiadau cydnabod yr Ysgolion (hyd at 140 y dydd). Yn ogystal, rydym hefyd wedi newid y trefniadau eistedd yn Stadiwm Principality mewn ymateb i’ch adborth. Bydd pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig yn gallu eistedd lle bynnag yr hoffech ym mhowlen y Stadiwm, yn hytrach nag yn ôl Ysgol, fel bod modd i chi eistedd gyda’ch ffrindiau, waeth beth fo’u Hysgol Academaidd neu lefel astudio.

Nodyn atgoffa archebu

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch Diwrnod Graddio, rydym yn argymell eich bod yn manteisio ar yr holl elfennau gwahanol ac os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, archebwch eich tocynnau drwy ein Porth Archebu cyn 23 Mehefin.

  • Y Seremoni raddio yn Stadiwm Principality yw eich digwyddiad seremonïol lle bydd yr Is-Ganghellor ac aelodau o gymuned ein Prifysgol yn cyflwyno eich gradd, ynghyd â siaradwyr ysbrydoledig, Cymrodyr Er Anrhydedd, a pherfformiadau cerddoriaeth byw.
  • Digwyddiadau cydnabod yr Ysgolion, a drefnir gan eich Ysgol Academaidd, yw eich cyfle chi i gerdded a gwrando ar eich enw yn cael ei ddarllen ar goedd. Cynhelir y digwyddiadau hyn mewn lleoliadau ar draws campws Parc Cathays, a bydd yr union leoliad yn cael ei gadarnhau yn y Porth Archebu a thrwy ebost, ym mis Gorffennaf. Dylech fod yn ymwybodol efallai y bydd angen i ni newid amser eich digwyddiad cydnabod Ysgol i fodloni gofynion archebu. Os bydd hyn yn angenrheidiol, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl ac yn eich cefnogi gydag unrhyw addasiadau i’ch archeb Gerddi Graddio.
  • Mae’r Gerddi Graddio yn lle anffurfiol lle gallwch ddal i fyny â ffrindiau a staff dros luniaeth ysgafn. Bydd wedi’i leoli y tu allan i’r Prif Adeilad, Horsehoe Drive a rhodfeydd cyfagos.
  • Mae’r Pentref Graddio yn agored i bob ymwelydd ac mae’n cynnwys amrywiaeth o werthwyr sy’n cynnig bwyd, diodydd ac adloniant. Bydd wedi’i leoli ym maes parcio’r Prif Adeilad, Plas y Parc, a gallwch alw heibio yn ystod eich diwrnod, nid oes angen tocyn.

Tocynnau ar gyfer Stadiwm Principality

Ymddiheuriadau i’r rhai ohonoch a allai fod wedi cael anawsterau wrth archebu, rydym yn deall bod y Stadiwm wedi mynd i’r afael â’r materion hyn, ond efallai y bydd y canlynol o gymorth i chi:

  • Nid oes angen i chi archebu tocyn i chi’ch hun, dim ond ar gyfer eich gwesteion.
  • Ar ôl cofrestru, rhaid i chi aros dros nos i’ch cyfrif gael ei actifadu cyn y gallwch archebu tocynnau eich gwesteion
  • Bydd angen i chi a’ch gwesteion lawrlwytho ap tocynnau Stadiwm Principality sy’n rhad ac am ddim er mwyn lawrlwytho a dangos eich tocynnau ar y diwrnod (rhaid i bob deiliad tocyn ddangos ei docyn ei hun).

Dyddiadau rhyddhau tocynnau ychwanegol

Unwaith y bydd cyfnod y gwahoddiad cyntaf drosodd a bod pob archeb i raddedigion wedi’i chadarnhau, byddwn yn rhyddhau tocynnau ychwanegol ar gyfer rhai elfennau o’r diwrnod.

  • Y Seremoni raddio yn Stadiwm Principality – os ydych am archebu mwy na’r pedwar tocyn gwestai sydd eisoes ar gael i chi, byddwch yn gallu gwneud hynny am £30 y pen drwy eich cyfrif Stadiwm Principality rhwng 24 Mehefin a 3 Gorffennaf.
  • Gerddi graddio – os ydych am archebu mwy na’ch dau docyn rhad ac am ddim i westeion, byddwch yn gallu gwneud hynny am £10 y pen drwy’r Porth Archebu rhwng 27 Mehefin a 3 Gorffennaf.

Elfennau pellach i’r dathliadau Graddio

Mae elfennau ychwanegol i’r dathliadau Graddio efallai yr hoffech fanteisio arnynt wrth ddathlu a chofio’r achlysur pwysig hwn, megis:

Yn olaf, os ydych yn cael trafferthion ariannol o ran costau graddio, gallwch wneud cais am gymorth. Dyfarniad sy’n seiliedig ar brawf modd yw hwn, sy’n gofyn am asesiad ariannol. Cwblhewch ffurflen gais y Rhaglen Cymorth Ariannol ar SIMS a’i chyflwyno, ynghyd â’ch tystiolaeth ategol cyn 17 Mehefin 2022.

Edrychaf ymlaen at eich gweld ar gyfer y dathliadau Graddio, yn y cyfamser, ewch i dudalen we’r Graddio am ragor o wybodaeth ac i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Yn gywir,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr