Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwahoddiad Seremonïau Graddio 2022

6 Mai 2022
Claire Morgan

Darllenwch y neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 5 Mai at raddedigion 2022.

Annwyl fyfyriwr/myfyriwr graddedig,

Ers fy ebost diwethaf, rydyn ni wedi bod wrthi’n brysur yn cynllunio’r Seremonïau Graddio yn ogystal â’r rhan newydd, sef y digwyddiadau dathlu myfyrwyr yn yr Ysgolion. Mae’n bleser gennyf eich gwahodd yn awr i gymryd rhan yn eich Diwrnod Graddio ar gyfer Graddedigion 2022 ddydd Mercher 20 Gorffennaf 2022.

Porth cadw lle personol ar gyfer y seremonïau graddio

Bellach, gallwch chi gadarnhau eich presenoldeb, archebu tocynnau, eich gŵn yn ogystal â chael tynnu eich lluniau drwy’r porth. Cofrestrwch gan ddefnyddio’ch enw a’ch rhif myfyriwr.

Tocynnau rhad ac am ddim i westeion

Amser i ddathlu yw’r seremonïau graddio, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael rhannu eich diwrnod gyda chi. Mae’n bleser gennym roi dau docyn yn rhad ac am ddim i westeion os hoffech chi wahodd gwesteion i ymuno â chi ar gyfer pob rhan o’r diwrnod – digwyddiad dathlu myfyrwyr yr Ysgolion, y Gerddi Graddio a’r Seremoni Raddio ei hun.

Yn yr un modd â seremonïau graddio blaenorol, byddwn ni’n cyfyngu ar y niferoedd oherwydd maint y lleoliadau. Mae hyn yn golygu y bydd lleoedd yn brin yn nigwyddiadau dathlu myfyrwyr yr Ysgolion ac yn y Gerddi Graddio. Fodd bynnag, cewch brynu tocynnau ychwanegol ar gyfer gwesteion ar gyfer ein Seremoni Raddio yn Stadiwm Principality, fel y nodir isod.

 

Trefn y diwrnod

Cyfle yw eich Diwrnod Graddio i ddathlu’r hyn rydych chi wedi ei gyflawni ac mae nifer o elfennau gwahanol yn perthyn iddo y bydd yn rhaid ichi eu harchebu: –

Gwisg academaidd a thynnu lluniau stiwdio

Dechreuwch eich diwrnod drwy gael eich gŵn a thynnu lluniau stiwdio yn Neuadd y Ddinas. Dan ofal ein partneriaid Ede a Ravenscroft, bydd gan staff eich gŵn yn barod i’w gasglu yn Neuadd y Ddinas a gallan nhw eich dal chi a’ch gwesteion ar gamera, os byddwch chi’n dewis gwneud hyn ymlaen llaw. Bydd lluniau swyddogol hefyd ar gael i bob myfyriwr graddedig (yn unig) yn Stadiwm Principality – nid oes rhaid ichi archebu hyn; bydd lluniau ar gael i’w prynu ar ôl y digwyddiad ar wefan bwrpasol.

Disgwylir ichi wisgo gwisg academaidd drwy gydol digwyddiadau’r dydd.

Llogwch eich gwisg academaidd a threfnwch eich lluniau drwy’r Porth Cadw LleY dyddiad cau i logi gwisg academaidd yw 23 Mehefin 2022. Ni all Ede a Ravenscroft warantu archebion ar ôl y dyddiad hwn.

Bydd eich cap a’ch gŵn ar gael i’w casglu y diwrnod cyn eich Seremoni Raddio (ddydd Mawrth 08:00 tan 20:00), neu ar ddiwrnod y Seremoni Raddio ei hun (ddydd Mercher o 07:30). Sylwer – rydyn ni’n eich cynghori i gasglu eich gŵn ar y dydd Mawrth os bydd modd, oherwydd bydd ciwiau hir ar y dydd Mercher yn ôl pob tebyg.

Rhagor o wybodaeth am gasglu eich gŵn a thynnu lluniau.

 

Digwyddiadau dathlu myfyrwyr yr Ysgolion

Digwyddiadau dathlu myfyrwyr yr Ysgolion, a drefnir gan eich Ysgol Academaidd, yw’r cyfle ichi ddathlu’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni, cerdded a gwrando ar eich enw yn cael ei ddarllen ar goedd.

Cynhelir y digwyddiadau hyn yn adeiladau’r Brifysgol ledled campws Parc Cathays rhwng 10:00 a 15:30. Ni fyddan nhw’n para mwy nag 1 awr a 15 munud.

Mae tocynnau a slotiau amser ar gael drwy’r Porth Cadw Lle (hwyrach y bydd yr amseroedd yn newid yn seiliedig ar y nifer fydd yn cadw lle). Y dyddiad cau i archebu tocynnau yw 23 Mehefin 2022.

Rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau dathlu myfyrwyr yr Ysgolion.

Y gerddi graddio

Cyn neu ar ôl eich digwyddiad dathlu myfyrwyr yn eich Ysgol, cewch chi a’ch dau westai eu gwahodd i fynd i’r ‘Gerddi Graddio’ ar lawntiau’r Prif Adeilad am luniaeth ysgafn fydd yn rhad ac am ddim. Lle anffurfiol yw hwn i ddal i fyny gyda ffrindiau, graddedigion eraill a staff.

Mae tocynnau ar gael drwy’r Porth Cadw Lle.

Rhagor o wybodaeth am y Gerddi Graddio.

Y seremoni raddio

Uchafbwynt eich diwrnod fydd y digwyddiad ynStadiwm Principality. Mae’r seremoni hon yn dod â’ch blwyddyn gyfan ynghyd i gydnabod a dathlu’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni. Bydd yr Is-ganghellor ac aelodau o gymuned ein prifysgol yn dyfarnu eich gradd, ac wedyn bydd llu o siaradwyr a’n Cymrodyr Er Anrhydedd yn rhoi areithiau i’ch ysbrydoli. Bydd cerddorion byw yno hefyd.

Trefn y dydd

  • Bydd y drysau’n agor i’r graddedigion am 15:30 a byddwch chi’n cael tynnu eich lluniau swyddogol wrth gyrraedd y Stadiwm
  • Caiff y gwesteion ddod i mewn o 16:30 ymlaen
  • Mae’n rhaid i’r graddedigion a’r gwesteion fod yn eu seddau erbyn 17:30 ar gyfer ymarfer a pherfformiad byr cyn y seremoni.
  • Bydd y brif seremoni yn dechrau am 18:00 a bydd ychydig dros awr o hyd. Oherwydd nifer y graddedigion a’r gwesteion a ddisgwylir yn y digwyddiad hwn, efallai y bydd yn cymryd peth amser i ymadael â’r Stadiwm.
  • Mae’n rhaid dychwelyd gynau’r graddedigion wrth ymadael â’r Stadiwm, neu yn Neuadd y Ddinas erbyn 22:00.

Cadarnhewch eich presenoldeb, archebwch eich dau docyn gwestai yn rhad ac am ddim a phrynwch hyd at ddau docyn ychwanegol am £30 yr un drwy’r Porth Cadw Lle. Yn nes at y digwyddiad bydd rhagor o docynnau ar werth.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar YouTube a Weibo i unrhyw un na all fod yn bresennol.

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiad Dathlu yn Stadiwm Principality.

Mae’n hollbwysig eich bod yn talu’r holl ffioedd a’r dyledion sydd heb eu talu i’r Brifysgol erbyn 17 Mai er mwyn bod yn gymwys i gymryd rhan yn y seremoni raddio.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am eich Diwrnod Graddio, gan gynnwys hygyrchedd, teithio a llety, tystysgrifau, mesurau diogelwch COVID a’r cymorth sydd ar gael ichi, a chithau’n un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol, ar gael ar ein tudalennau gwe Graddio.

Byddaf yn ysgrifennu unwaith eto cyn bo hir i roi rhagor o fanylion. Yn y cyfamser, byddem yn ddiolchgar pe gallech chi gadarnhau eich presenoldeb a chadw eich lle/lleoedd.

Mae fy nghydweithwyr a minnau’n edrych ymlaen at eich gweld chi a’ch gwesteion ym mis Gorffennaf.

Yn gywir,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr.

Noder y bydd Graddedigion 2020 a 2021 yn derbyn eu gwahoddiadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 9 Mai.