Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gweithredu diwydiannol, Gornest y Prifysgolion a chymorth arholiadau

27 Ebrill 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 26 Ebrill.

Annwyl fyfyriwr,

Hoffwn ddechrau drwy eich croesawu’n ôl i’r campws yn dilyn gwyliau’r Pasg. Gobeithio eich bod wedi gallu cymryd amser i gael rhywfaint o orffwys y mae mawr ei angen i baratoi ar gyfer yr arholiadau sydd ar y gweill yn ddiweddarach yn y semester hwn.

Ar 13 Ebrill anfonais ebost i roi gwybod i chi am bleidlais Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) o blaid gweithredu diwydiannol y gwanwyn hwn. Ar hyn o bryd rydym yn dal i aros am ragor o wybodaeth am ba fformat y mae’r gweithredu diwydiannol yn debygol o’i gymryd a sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Hoffwn eich sicrhau y byddwn yn parhau i fod ar agor drwy gydol unrhyw gamau diwydiannol, gan wneud popeth o fewn ein gallu i barhau i’ch cefnogi a lliniaru’r aflonyddwch a achosir. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn darparu cymaint o wybodaeth â phosibl drwy ebost, mewnrwyd y myfyrwyr a Newyddion Myfyrwyr. Bydd eich ysgol yn rhoi diweddariadau uniongyrchol i chi hefyd.

Gornest y Prifysgolion 2022

Ar ôl seibiant o ddwy flynedd, mae Gornest Prifysgolion Cymru 2022 yma, gyda dros 40 o dimau chwaraeon yn cystadlu i ennill tarian a chwpan Gornest y Prifysgolion, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno pob lwc i bob un ohonoch a fydd yn cymryd rhan (os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny!).

Diolch i’r rhai ohonoch sydd eisoes wedi mynychu digwyddiadau, ac am yr ymddygiad cyfrifol yr ydym wedi’i weld. Mae pob un ohonoch yn llysgenhadon dros ein Prifysgol, a disgwylir i chi ymddwyn mewn modd synhwyrol.

Cofiwch – ni chaniateir unrhyw alcohol y tu mewn i leoliadau Gornest y Prifysgolion, ac mae’n debygol y bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal ag alcohol yn cael ei droi allan, gydag unrhyw ymddygiad sy’n torri’r safonau sydd yn y weithdrefn ymddygiad myfyrwyr, yn destun ymchwiliad.

Arholiadau ac asesiadau

Cynhelir cyfnod arholiadau’r haf rhwng dydd Llun 16 Mai a dydd Gwener 17 Mehefin 2022. Mae eich amserlen bersonol ar gael i’w gweld yn SIMS (mae’n ymddangos o dan Fy Nghofnod Myfyriwr – Amserlen Arholiadau). Gall mewnrwyd y myfyrwyr eich helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau, cael gafael ar bapurau neu gefnogaeth yn y gorffennol, ac os oes angen, gwneud trefniadau amgen.

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod eich holl arholiadau’n ymddangos ar yr amserlen, a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod dyddiad/amser eich arholiadau, ac yn mynd i bob un ohonynt. Cysylltwch â Swyddfa eich Ysgol os oes gennych unrhyw gwestiynau am amserlen eich arholiadau.

Deallaf y gall y cyfnod arholi ac asesu fod yn gyfnod arbennig o anodd a phryderus, a hynny cyn cyhoeddi gweithredu diwydiannol. Rydym am dawelu’ch meddwl, fodd bynnag, ein bod ni yma i’ch cefnogi chi drwy ei gydol. Cysylltwch â Chyswllt Myfyrwyr neu ewch i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr os hoffech siarad â rhywun am unrhyw bryderon arholiadau sydd gennych.

Dweud eich dweud

Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS) yw eich cyfle i gynnig adborth gwerthfawr am eich profiad yn y brifysgol. Mae’r NSS yn rhoi cyfle i bob myfyriwr blwyddyn olaf siarad am bopeth, fel addysg eich cwrs, mynediad at adnoddau a chyfarpar, a llais y myfyrwyr.
Lansiwyd arolwg 2022 ar 7 Chwefror ac mae’n cau ddydd Sadwrn yma, 30 Ebrill. Os ydych yn fyfyriwr blwyddyn olaf ac nad ydych wedi cymryd rhan yn yr NSS eto, byddwn yn eich annog yn gryf i wneud hynny. Mae’n gwbl ddienw, a bydd eich ymatebion yn ein helpu i wneud newidiadau a gwelliannau sy’n helpu i lunio dyfodol Prifysgol Caerdydd.

Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr sy’n mentora

Roeddwn yn falch iawn o fod yn rhan o’r digwyddiad dathlu myfyrwyr sy’n mentora y mis hwn a chael y cyfle i ddiolch i’n myfyrwyr sy’n mentora a’n hymgynghorwyr mentora am gefnogi ein myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf a meithrin teimlad gwerthfawr o gymuned. Gwirfoddolodd bron 700 o fyfyrwyr i fod yn fentoriaid a helpu eu cyd-fyfyrwyr y flwyddyn academaidd hon, ac rydym yn gobeithio adeiladu ar y cynllun hwn, sydd bron yn ei ddegfed flwyddyn. Gallwch gyflwyno cais o hyd i ddod yn fyfyriwr sy’n mentora yn 2022/23, ac rydym yn croesawu eich diddordeb.

Yn olaf, dymunaf y gorau i chi ar gyfer eich astudiaethau a’ch arholiadau y semester hwn. Gobeithio bod eich misoedd olaf yn y flwyddyn academaidd hon yn gynhyrchiol.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr