Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Trefniadau graddio – Graddedigion 2021

20 Mai 2021
Claire Morgan

Darllenwch neges Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar 20 Mai.

Annwyl fyfyriwr

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn.

Wrth i’r haf agosáu, mae’n bleser gennyf rannu’r fideo hwn i amlinellu ein trefniadau ar gyfer eich dathliadau graddio chi a Graddedigion eraill 2021 ym mis Gorffennaf / Awst.

Gobeithhttps://youtu.be/TJ_IslWj-Noio bydd y fideo hwn yn egluro ein cynlluniau ar gyfer eich seremoni raddio ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Wrth baratoi ar gyfer bod yn fyfyriwr graddedig, ewch ati i wneud y canlynol os gwelwch yn dda.

1. Cwblhewch y dasg i raddedigion

Mae’n hanfodol eich bod yn cwblhau’r dasg hon ac yn gwneud yn siŵr bod eich manylion cyswllt yn gywir er mwyn i ni allu parhau i gyfathrebu â chi.

  • Mewngofnodwch i’ch cyfrif SIMS Ar-lein.
  • Ewch i’r tab ‘Graddio’ ar frig eich porth myfyriwr
  • Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y dasg hon i raddedigion i gadarnhau eich dewisiadau a’ch bwriadau ar gyfer eich dathliad rhithwir, y seremoni raddio wyneb yn wyneb a’r negeseuon yr ydych am barhau i’w derbyn gennym.

2. Hwdi Graddedigion ‘21

I gofio am eich amser gyda ni, mae Undeb y Myfyrwyr wedi lansio fersiwn newydd o hwdi Graddedigion ‘21 wedi’i bersonoli ar gyfer pob ysgol a gydag enwau pawb yn eich dosbarth ar y cefn.  Rydym am i chi gadarnhau:

Byddaf yn anfon ebost atoch eto ym mis Mehefin gyda diweddariad ar y trefniadau a’n gwasanaethau cefnogi i raddedigion, gan gynnwys cefnogaeth newydd ar gyfer Graddedigion 21 gan ein tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a’n platfform rhwydweithio newydd i Gynfyfyrwyr. Yn y cyfamser, bydd diweddariadau yn cael eu rhannu ar ein tudalennau graddio ar y we.

Yn olaf, hoffwn ddymuno’r gorau i chi ar gyfer eich arholiadau a’ch asesiadau ac edrychaf ymlaen at ddathlu’ch llwyddiannau gyda chi. Ar ben hynny, fel y nodwyd yn flaenorol yn y negeseuon rwyf wedi’u hanfon atoch, os oes angen cefnogaeth arnoch i oresgyn unrhyw heriau, cysylltwch â Chyswllt Myfyrwyr ar bob cyfrif fydd yn barod i’ch cynorthwyo.

Dymuniadau gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr