Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Bod yn gynaliadwy

4 Mawrth 2021

Darllenwch neges gan Karen Holford, y Dirprwy Is-Ganghellor, am gynaliadwyedd.

Er bod nifer o’n myfyrwyr a staff oddi ar y campws, roeddwn i’n falch iawn i weld diddordeb yn yr wythnos cynaliadwyedd, rhwng 1 a 5 Mawrth. Fe wnaethom gynnal ystod o ddigwyddiadau ar-lein i helpu pobl i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd o ble bynnag y maent yn gweithio neu’n astudio, a oedd yn cynnwys sesiynau ymarferol fel gwneud rhywbeth i leihau drafft neu anghofio am y cling film a gwneud taflen lapio o gwyr gwenyn.

Yn ein Fforwm Argyfwng Carbon gwnaethom rannu mwy o wybodaeth am ein prosiect modelu carbon sef y cam cyntaf wrth fesur ein hallyriadau sylfaenol sy’n dod o’n holl weithgareddau .  Bydd ein Panel Sero Carbon Net sydd newydd ei sefydlu yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu ein cynllun rheoli carbon ymhellach i’n galluogi i ddod yn garbon niwtral ar allyriadau cwmpas 1 a 2 erbyn 2030.

Rydym hefyd yn benderfynol o fynd i’r afael â’n hallyriadau cwmpas 3, ac er bod mesur y rhain yn fanwl yn her sy’n wynebu pob sefydliad, byddwn yn gwneud gwaith pellach ar ein hamcangyfrif sylfaenol i’n galluogi i osod targedau priodol a chytuno ar gamau lliniaru.  Mae nod y DU o gyrraedd allyriadau tiriogaethol sero net erbyn 2050 yn ymrwymiad sylweddol a’r unig ffordd y gallwn gyrraedd y targed yw os rydym ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i newid pethau.

Yn ogystal â lleihau’r deunyddiau rydym yn eu defnyddio, mae ailgylchu hefyd yn chwarae rhan enfawr o ran bod yn gynaliadwy. Mae’n gyffrous gweld bod y gorsafoedd ailgylchu newydd yn cael eu gosod ar draws ein hystâd gyfan , gan gyflwyno  ailgylchu chwe ffrwd, ac yn ein helpu i gyflawni ein nod o gyrraedd cyfradd ailgylchu o 70% erbyn 2023 – diolch i Lywodraeth Cymru am eu cyllid yn y maes hwn.

Os gofynnwyd amdanynt, anfonwyd pecynnau o hadau blodau gwyllt am ddim at staff a myfyrwyr i annog bioamrywiaeth, a gwnaethom hefyd rannu mwy am ein cynlluniau ar gyfer datblygu campws cyfeillgar i ddraenogod.

Gallwch nawr ddarllen ein strategaeth cynaliadwyedd amgylcheddol wedi’i diwygio ac rwy’n edrych ymlaen at gyflawni’r nodau newydd hyn trwy weithio gyda’n gilydd ar draws y Brifysgol.