Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Pecyn cymorth i fyfyrwyr – diweddariad

Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd ar y 3 Mawrth.

Annwyl Fyfyriwr

Yr wythnos ddiwethaf, gwnaethom rannu gwybodaeth am yr ad-daliad rhent sydd ar gael os ydych yn byw mewn preswylfeydd sy’n eiddo i’r Brifysgol. Dywedais y byddwn yn anfon diweddariad pellach, yn egluro sut i gael gafael ar y pecyn cymorth ehangach sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rwy’n ymwybodol o’r effaith y mae’r newidiadau yr ydym wedi’u rhoi ar waith, ac addasu ar eu cyfer, yn ei chael ar ein lles. Rwyf hefyd yn ymwybodol pa mor bwysig yw edrych ar ôl ein hunain. Os ydych chi’n cael anawsterau, cofiwch fanteisio ar y cymorth rydym yn ei ddarparu – sydd ar gael i chi lle bynnag yr ydych yn byw ac astudio.

Ein pecyn cymorth i fyfyrwyr – parhad

Rydym bellach yn gallu cadarnhau’r cyllid ychwanegol yn ein pecyn cymorth, gan gynnwys y cymorth sydd ar gael i ni drwy ddyraniad Cyngor Cyllid Addysg Uwch Cymru (CCAUC) gan Lywodraeth Cymru. Mae prif elfennau’r pecyn wedi’u nodi isod (1-3).

Diolch am eich amynedd wrth i ni gydlynu dosbarthiad yr arian rhwng wyth o sefydliadau Addysg Uwch Cymru mewn ffordd deg a chyson. Mae wedi golygu llawer o waith cynllunio a chydlynu mewn cyfnod eithaf byr, a dyna’r rheswm dros yr amser rhwng y cyhoeddiad gwreiddiol a diweddariad heddiw.

Darllenwch y wybodaeth isod yn ofalus – mae gan rannau gwahanol o’r pecyn feini prawf gwahanol a therfynau amser gwahanol y bydd angen glynu atynt cyn gwneud cais.

1. Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr COVID-19

Yn debyg i brifysgolion eraill yng Nghymru, gallwn gadarnhau nawr y gall pob myfyriwr sy’n ei chael hi’n anodd talu costau hanfodol o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig gael gafael ar £350 o’r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr COVID-19 newydd. Mae’r cyllid ar gael i fyfyrwyr:

 • israddedig neu ôl-raddedig
 • cartref amser llawn (DU) neu ryngwladol
 • a myfyrwyr rhan-amser sy’n astudio 60 credyd neu fwy yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

I ddechrau, bydd y cynllun yn agored ar gyfer ceisiadau (trwy SIMS) o’r wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 15 Mawrth.

Bydd y broses ymgeisio’n syml, a bydd angen i chi:

 • Restru’r costau yr ydych yn methu eu talu (e.e. rhent, biliau cyfleustodau)
 • Rhoi’r prif reswm/rhesymau dros fethu â’u talu (e.e. colli incwm, costau ychwanegol)
 • Cadarnhau bod y pandemig COVID-19 wedi effeithio ar eich sefyllfa ariannol
 • Nodi eich manylion banc.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gronfa Cymorth i Fyfyrwyr COVID-19 ebostiwch covid19supportfund@caerdydd.ac.uk

2. Cefnogaeth bellach i fyfyrwyr sy’n cael eu hadnabod fel rhai sydd wedi gweld mwy o effaith andwyol oherwydd y pandemig

Yn ogystal ag Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr COVID-19 uchod, byddwn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i grwpiau o fyfyrwyr y mae Llywodraeth Cymru wedi tynnu sylw atynt fel rhai sy’n cael eu heffeithio’n fwy niweidiol gan y pandemig. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys:

Israddedigion

 • Os yw’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi asesu incwm eich cartref fel £25,000 neu’n is, byddwch yn derbyn bwrsari atodol gan y Brifysgol o £350. Telir hwn yn uniongyrchol i’r cyfrif banc y mae eich cyllid myfyriwr yn cael ei dalu iddo; does dim angen i chi wneud unrhyw beth.
 • Os ydych chi’n cael eich ariannu gan y GIG ac wedi cael eich asesu gan Wobrau Bwrsariaeth y GIG fel un sydd ag incwm cartref o £25,000 neu’n is, byddwch hefyd yn derbyn bwrsari atodol o £350.  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio allan sut y byddwn yn prosesu hyn a byddwn mewn cysylltiad â chi’n uniongyrchol.

Israddedigion ac Ôl-raddedigion

 • Os ydych eisoes wedi dweud wrthym eich bod yn ymadawr gofal/wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu neu os ydych yn ofalwr, byddwch yn derbyn bwrsariaeth atodol o £350 os nad ydych eisoes wedi derbyn un ar sail eich asesiad incwm cartref fel y nodwyd uchod.  Os ydych chi’n meddwl eich bod yn perthyn i un o’r grwpiau hyn o bosibl, ar ôl darllen y diffiniadau hyn, cysylltwch â studentfundingandadvice@caerdydd.ac.uk i drafod ymhellach.

Bydd dosbarthiad yr arian hwn yn cymryd peth amser i’w weinyddu, ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn y mater hwn. Ein nod yw talu’r rhai sy’n gymwys ar gyfer yr ychwanegiadau hyn erbyn diwedd mis Mehefin.

Os ydych wedi’ch cofrestru gyda’r brifysgol fel myfyriwr anabl rydym yn rhoi dyfarniadau cymorth dysgu penodol ar waith i helpu i ariannu’r newidiadau y bu’n rhaid i chi eu gwneud i ddarparu ar gyfer eich dysgu. Byddwn mewn cysylltiad uniongyrchol â chi ynglŷn â’r cynllun hwn os yw’n berthnasol i chi.

Rydym yn parhau i gynnig y Cynllun Cymhwysedd Digidol a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd. Mae ar gyfer unrhyw fyfyriwr nad oes ganddo’r offer sydd ei angen ar gyfer ei raglen astudio. Byddwn yn newid y cynllun ychydig er mwyn ei wella, a’i wneud yn fwy hygyrch.

Rydym hefyd yn dal i gynnig ein Rhaglen Cymorth Ariannol sy’n rhoi cymorth â phrawf modd i unrhyw fyfyriwr sy’n profi caledi ariannol. Rydym wedi rhoi arian ychwanegol i’r rhaglen hon eleni.

3. Ad-daliad rhent i fyfyrwyr sy’n byw yn ein preswylfeydd – diweddariad

Bu i’r dasg SIMS ar gyfer rhan arall o’n pecyn cymorth ariannol i fyfyrwyr, sef ad-daliadau rhent i fyfyrwyr mewn preswylfeydd y Brifysgol, yn fyw ddoe (dydd Mawrth 2 Mawrth). Mae myfyrwyr cymwys wedi cael diweddariad ar y cymorth sydd ar gael a’r broses gysylltiedig.

Eich cefnogi chi

Rydym yma ar eich cyfer ac yn gwneud popeth posibl i’ch helpu drwy wneud yn siŵr fod y gefnogaeth briodol ar gael. Mae hyn yn cynnwys:

 • Ein gwasanaeth Student Connect – eich pwynt cyswllt cyntaf o hyd er mwyn cael cefnogaeth. Mae gennym hefyd adnoddau hunangymorth ar gyfer rheoli pryder a heriau eraill. Mae TalkCampus yn wefan rhwydweithio cymdeithasol sy’n cynnig lle diogel i chi siarad yn ddienw am unrhyw beth sy’n peri pryder i chi.
 • Gallwch gysylltu â Swyddfa eich Ysgol neu eich Tiwtor Personol Academaidd
 • Rydym yn parhau i ofyn, os ydych yng Nghaerdydd, neu’n dychwelyd atom yn fuan, eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth sgrinio i rai heb symptomau.

Gobeithio y bydd hyn o gymorth i chi i gyd, a diolch am eich amynedd wrth i ni gydlynu’r cyllid sydd ar gael i chi.

Byddaf yn cysylltu eto maes o law ar ôl derbyn rhagor o ddiweddariadau gan Lywodraeth Cymru ar ddychwelyd i addysgu ar ôl y Pasg. Os ydych eisoes wedi dychwelyd i Gaerdydd, dilynwch y mesurau diogelwch sydd ar waith.

Dymuniadau gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr