Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y Nadolig, arholiadau a dychwelyd ym mis Ionawr

14 Rhagfyr 2020
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd 30 Rhagfyr.

Annwyl Fyfyriwr,

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, rydw i wedi recordio fideo byr i ddiolch i chi am y rhan rydych chi wedi’i chwarae wrth gadw ein campws yn ddiogel, ymgysylltu â ffyrdd newydd o ddysgu ac addasu i fywyd myfyrwyr gwahanol iawn.

Eich gwyliau Nadolig
Os ydych chi’n gadael Caerdydd neu eisoes wedi gadael, hoffwn ddymuno taith ddiogel a gwyliau pleserus i chi. Tra’ch bod i ffwrdd o’r Brifysgol gallwch barhau i gael gafael ar gymorth fel y manylir yma.

Os ydych chi’n aros, peidiwch ag anghofio dweud wrthym dolen SIMS ac i fanteisio ar y gwasanaethau a’r gefnogaeth rydyn ni wedi’u trefnu ar eich cyfer, gan gynnwys hamperi Nadolig (archebwch erbyn 15 Rhagfyr!), cinio Nadolig a digwyddiadau tymhorol dolen y gallwch ymuno â nhw. Gellir dod o hyd i fanylion ar sut i gael gafael ar gymorth, pe bai ei angen arnoch, yma.

Amserlenni arholiadau
Byddwch wedi clywed gan eich Ysgolion am y trefniadau ar gyfer asesiadau, ac i rai ohonoch bydd hyn yn cynnwys arholiadau. Cyhoeddir eich amserlen arholiad bersonol ar SIMS erbyn diwedd heddiw, 14 Rhagfyr. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am wneud trefniadau amgen, paratoi ar gyfer eich arholiadau, cyrchu cyn bapurau a chefnogaeth gyda’ch lles ar y fewnrwyd.

Brexit
Wrth i ni agosáu at ddiwedd cyfnod pontio Brexit ar 31 Rhagfyr, gallwch ddod o hyd i gefnogaeth a chyngor i fyfyrwyr yr UE yma.

Dychwelyd ym mis Ionawr
Yn olaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllaw newydd ar ddychwelyd ym mis Ionawr 2021. Yn seiliedig ar y canllaw hwn, dylech gynllunio i ddychwelyd i Gaerdydd (neu eich lleoliad) ychydig cyn i addysgu personol ail-ddechrau. Er bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylech ddod yn ôl tan 11 Ionawr, os bydd eich cwrs yn cychwyn yn gynharach na hynny, neu os oes angen i chi gyrchu gwasanaethau fel ein llyfrgelloedd, gallwch ddychwelyd yn gynt.

Rydym yn cynghori’n gryf eich bod chi’n trefnu apwyntiad gyda ein gwasanaeth sgrinio ar gyfer eich dychweliad (nodwch tra bod Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at ‘brofion llif unffordd’ mae gan ein holl fyfyrwyr fynediad at ein profion mewnol ein hunain – mae hyn yn wahanol, a dim ond un prawf sydd ei angen).

Mae’r canllawiau newydd hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau clir iawn am bartïon Blwyddyn Newydd, a pham y dylent gael eu cynnal gyda’ch cartref eich hun eleni yn unig. Mae’r holl gyngor ar ddod yn ôl ym mis Ionawr yma.

Rydym ar ddeall y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau pellach cyn bo hir ynghylch mis Ionawr, a byddwn mewn cysylltiad i roi’r newyddion diweddaraf i chi.

Yn olaf, rydw i am ddymuno tymor Nadolig braf a phleserus i chi, a dymuniadau gorau am flwyddyn newydd iach a hapus. Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r fideo.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr