Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cynllunio ar gyfer y Nadolig

11 Tachwedd 2020
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (11 Tachwedd) ynghylch cynlluniau’r Brifysgol ar gyfer cyfnod y Nadolig.

Annwyl Fyfyriwr,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Fodd bynnag, os ydych yn cael unrhyw drafferth ynghylch eich astudiaethau neu’ch iechyd a’ch lles, cofiwch ddefnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael.

Yn dilyn diweddariad Llywodraeth Cymru heddiw am wyliau’r Nadolig, ysgrifennaf atoch gyda manylion cychwynnol ar sut rydym yn paratoi ar gyfer y cyfnod hwn. Ein nod yw sicrhau bod modd i chi fynd adref yn ddiogel os hoffech wneud hynny, a’ch bod yn deall eich risgiau o ran y coronafeirws (COVID-19) a sut i’w lleddfu.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gadarnhau:

  • Sut mae modd i fyfyrwyr ddefnyddio ein gwasanaeth profi i bobl heb symptomau, os hoffent gael prawf coronafeirws (COVID-19) cyn teithio adref
     
  • Pa gyrsiau neu flynyddoedd astudio all barhau ar-lein os yw myfyrwyr yn penderfynu gadael cyn diwedd y tymor
     
  • Y mesurau cymorth fydd ar waith dros gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i fyfyrwyr fydd yn aros yng Nghaerdydd.

Mae ein campws yn dal i fod ddiogel o ran y coronafeirws (COVID-19). Bydd llyfrgelloedd yn parhau ar agor, ac rydym eisoes yn gwybod ei bod hi’n debygol y bydd sawl rhaglen fydd yn parhau i gynnal gweithgareddau addysgu wyneb yn wyneb yn ystod ychydig wythnosau olaf y tymor (enghreifftiau posibl yw darpariaeth glinigol a labordai, ac ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir wnaeth ddechrau ym mis Tachwedd).

Rydym yn gweithio’n agos gydag Ysgolion i gadarnhau pa opsiynau fydd ar gael i chi, yn dibynnu ar eich cwrs neu lefel astudio, a byddwn yn cysylltu â chi gyda diweddariad arall yn Newyddion Myfyrwyr maes o law.  

Yn y cyfamser:

Yn olaf, os na welsoch chi’r sesiwn holi ac ateb rhwng yr Is-Ganghellor a finnau ac Undeb y Myfyrwyr, gallwch wylio’r recordiad. Roedd hi’n wych clywed eich adborth, ac yn braf i ni allu rhoi atebion i rai o’ch cwestiynau. Diolch yn fawr eto i bawb wnaeth ddod a chymryd rhan.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr