Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Diweddariad ar y toriad tân a gwahoddiad i sesiwn holi ac ateb byw

Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd heddiw (2 Tachwedd), ynghylch sesiwn Holi ac Ateb fyw ac adnodd cyngor am y coronafeirws (COVID-19), ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Annwyl Fyfyriwr,

Brynhawn yfory, byddaf yn ymuno â’r Is-Ganghellor a Swyddogion Undeb y Myfyrwyr mewn sesiwn Holi ac Ateb fyw lle byddwn yn ateb eich cwestiynau. Gallai’r rhain gynnwys unrhyw beth yr ydych eisiau ei godi am naill ai cyfnod clo newydd Lloegr o ddydd Iau (5 Tachwedd) neu’r diweddariad diweddaraf heddiw gan Lywodraeth CymruFelly ymunwch â ni o 15:30 – 16:30.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y toriad tân

Mae wythnos wedi mynd heibio bellach ers dechrau toriad tân Llywodraeth Cymru, ac rwyf am ddiolch i chi i gyd am barhau i gefnogi’r ymdrech i leihau nifer yr achosion o’r coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru. Fel y gwnaethom drafod o’r blaen, rydym bellach yn cyhoeddi achosion y Brifysgol ei hun yn ddyddiol, ac rydym wedi ychwanegu graff sy’n dangos achosion myfyrwyr newydd i chi a’r cyfartaledd treigl saith diwrnod.

Gydag wythnos arall o’r cyfyngiadau hyn ar waith, rydym yn aros am wybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr hyn a fydd yn dilyn a byddwn mewn cysylltiad eto ar ôl cyhoeddi hynny.  Yn y cyfamser, rydyn ni wedi bod yn diweddaru ein canllaw ar y fewnrwyd a fydd, gobeithio, yn egluro rhai o’r cwestiynau a allai fod gennych am hunanynysu, gan gynnwys pryd y dylech chi fod yn ynysu a phryd y gallwch chi stopio. Mae ap COVID-19 y GIG yn ffordd dda o olrhain eich cyfnod hunanynysu, a gall hefyd helpu gydag olrhain cysylltiadau, cael y rhybuddion diweddaraf am eich ardal leol, a threfnu prawf.

Mae eich barn yn bwysig – gwerthuso modiwlau

Fel Prifysgol, rydym wedi ymrwymo i ddarparu mecanweithiau lle gallwn wrando, gwerthfawrogi a gweithredu ar lais y myfyrwyr. Cynllunnir ein dull o bartneriaeth i’ch annog i rannu eich barn a’ch safbwyntiau am yr hyn mae’r Brifysgol yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallai ei wneud yn well. Gwnaethom ni ddylunio ein hymagwedd at ddysgu digidol mewn partneriaeth â’n myfyrwyr sy’n hyrwyddwyr digidol. Yn ystod eich amser gyda ni, byddwn yn gofyn i chi sut mae pethau’n mynd, ac yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwch chi i gyd yn derbyn gwahoddiad ebost i roi adborth ar y modiwlau neu’r pynciau rydych chi’n eu hastudio.

Byddwn yn eich annog yn gryf i gwblhau’r gwerthusiadau hyn, fel y gallwn gasglu adborth ar yr hyn sy’n gweithio’n dda, ac yn benodol sut hwyl rydych chi’n ei chael gyda’r dysgu digidol.  Diolch i chi ymlaen llaw am gymryd rhan. Mae rhagor o wybodaeth am arolygon myfyrwyr yma.

Eich cefnogi chi

Yn olaf, rwy’n ymwybodol bod hwn yn gyfnod heriol iawn i lawer ohonoch, yn enwedig gan y gofynnwyd i chi beidio â theithio rhwng y Brifysgol a’ch cartref yn ystod cyfnod y toriad tân. Trwy aros yn eich cyfeiriad tymor yng Nghaerdydd rydych chi’n amddiffyn eich teuluoedd gartref ac yn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws ledled y wlad.

Cofiwch fod gennym lawer o lwybrau i gael gafael ar gymorth os nad ydych yn teimlo eich bod yn ymdopi. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Gallwch gysylltu â Cyswllt Myfyrwyr os oes angen cefnogaeth arnoch gyda’ch lles, neu gallwch siarad â’ch tiwtor personol am eich astudiaethau, neu siaradwch â chyd-fyfyrwyr os ydych chi’n teimlo’n unig.

Yn ystod y toriad tân rydym wedi bod yn parhau gyda’n dull dysgu cyfunol. Mae’r adborth gan ysgolion wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac mae llawer wedi gwneud sylwadau ar yr ymgysylltiad rhagorol â’r math newydd hwn o ddysgu. Mae yna ystod eang o adnoddau i’ch cefnogi wrth i chi ddod i arfer ag astudio fel hyn. Os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch astudiaethau, defnyddiwch yr adnoddau hyn.

Fy niolch personol unwaith eto am eich holl ymdrechion i’n helpu i gadw’n ddiogel, a gobeithiaf weld llawer ohonoch yn ein sesiwn Holi ac Ateb yfory.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr