Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Cyfyngiadau lleol ychwanegol oherwydd y coronafeirws

25 Medi 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020.

Eu diben yw diogelu iechyd pobl a chyfyngu ar ledaeniad y feirws. Fel rhan o’r gymuned leol, mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran cefnogi’r mesurau eithriadol hyn.

Goblygiadau uniongyrchol y cyfyngiadau newydd 

Mae’r cyfyngiadau ychwanegol wedi’u cyflwyno yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion a gadarnhawyd o’r coronafeirws (COVID-19) yn lleol. Mae rhagor o wybodaeth am y mesurau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu, ac yn parhau i fod mewn cysylltiad cyson â Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar hyn o bryd gallwn gadarnhau’r canlynol:

  • Bydd lleoliadau addysgol, gan gynnwys prifysgolion, yn parhau i fod ar agor a gall dosbarthiadau gael eu cynnal. Bydd cyfleusterau ymchwil yn parhau i fod ar agor ac ar gael hefyd hyd nes y cawn rybudd pellach.
  • Os nad oes gennych symptomau (ac nid ydych yn gorfod hunan-ynysu) gallwch deithio i’n campws o hyd er mwyn gweithio, gan gynnwys addysgu ac ymchwil (lle cytunwyd ar hynny’n flaenorol gyda’ch rheolwr llinell).

Cefnogi ein gilydd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd y cyhoedd. Disgwyliwn i’n holl staff (a’n myfyrwyr) gydymffurfio â’r cyfyngiadau ychwanegol, a’r canllawiau ehangach, sydd ar waith. Mae’r disgwyliad hwn yn rhan allweddol o’n hymrwymiad cymunedol.

Yn amlwg, rwyf i a’m cyd-aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol yn cydnabod y gallai hyn achosi braw a/neu anghyfleustra ychwanegol, ac mae gwybodaeth, adnoddau a llinellau cymorth ar gael i’ch cefnogi yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa, a byddaf mewn cysylltiad eto pan fydd datblygiadau pellach.

Dymuniadau gorau

Colin Riordan

Is-Ganghellor