Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dyddiadau allweddol ac adnoddau i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

21 Medi 2020
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar 9 Medi ynghylch dyddiadau pwysig ac adnoddau.

Annwyl Fyfyriwr,

Gan gydnabod pa mor hanfodol yw tiwtoriaid ac arddangoswyr ôl-raddedig i ddarpariaeth addysgu’r Brifysgol, rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu ystod eang o adnoddau a sesiynau hyfforddi ar-lein wedi’u teilwra i diwtoriaid Ôl-raddedig ar draws y sefydliad. Mae’r cyfathrebu hwn yn amlinellu’r adnoddau hynny ac yn cyflwyno’r dyddiad erbyn pryd y byddant ar gael.

Adnoddau

Rydym wedi cynnal ymgynghoriad cynhyrchiol gyda chynrychiolwyr Ôl-raddedig ar draws y sefydliad, yn ogystal â thiwtoriaid sydd wedi cofrestru yn y rhaglen Dysgu Addysgu, ac rydym wedi llunio fersiwn o Fframwaith Dysgu Digidol y Brifysgol ar gyfer tiwtoriaid ac arddangoswyr ôl-raddedig.  Mae’r fframwaith hwn yn rhoi arweiniad i dimau rhaglenni a modiwlau ynghylch dylunio a chyflwyno modiwlau o ran darpariaeth gyfunol eleni, ac rydym wedi teilwra hyn yn benodol ar gyfer yr ôl-raddedigion hynny sy’n ymgymryd ag addysgu ac arddangos yn 2020/21.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Tudalen adnoddau Dysgu Canolog ar gyfer pob Myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, a fydd yn cynnwys ystorfa o ddeunyddiau hyfforddi ar gyfer dysgu ar-lein a chyfunol, gan gynnwys canllawiau syml ar gyfer defnyddio llwyfannau amrywiol (gan gynnwys Teams, Zoom a Blackboard Collaborate) ac offer ar-lein ( gan gynnwys Mentimeter, ac apiau ar gyfer hwyluso cydweithio).
  • Cyfres o fideos byr a gynhyrchwyd gan Michael Willett, arweinydd y rhaglen ar gyfer Dysgu Addysgu, ar ‘Ymgysylltu â Myfyrwyr Ar-lein’; ‘Ysgogi Trafodaeth ac Annog Cyfranogiad’; a ‘Datblygu Gweithgareddau Dysgu Effeithiol Ar-lein’
  • Hyfforddiant yn benodol i raglenni, dan arweiniad Technolegwyr Dysgu pwrpasol, ar ddefnyddio llwyfannau dysgu penodol, a chanllawiau sy’n benodol i’r Ysgol ar addysgu cyfunol yn eich disgyblaeth
  • Sesiwn Holi ac Ateb fyw gyda staff sydd â phrofiad o gyflwyno addysgu ar-lein
  • Cyfres o sesiynau ymarfer ar gyfer tiwtoriaid Ôl-raddedig ar ddefnyddio llwyfannau amrywiol.

Dyddiadau pwysig

Bydd y modiwl Dysgu Canolog, ‘Adnoddau Tiwtor Ôl-raddedig ar gyfer Addysgu Ar-lein a Chyfunol’ – gan gynnwys y fideos hyfforddi – ar gael i bob Myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig o 17 Medi 2020. Bydd mwyafrif yr hyfforddiant am bynciau penodol yn cael ei gyflwyno yn ystod yr wythnosau yn dechrau 21 Medi a 28 Medi. Bydd y sesiynau Holi ac Ateb byw a’r sesiynau ymarfer yn cael eu cynnal tua diwedd yr wythnos ymgyfarwyddo.

Bydd cyfle hefyd trwy gydol y semester i gymryd rhan mewn sesiynau a ddyluniwyd ar gyfer staff – bydd Cydlynydd Tiwtor Ôl-raddedig eich Ysgol a/neu Arweinydd Addysg Ddigidol yn gallu eich cyfeirio at y rhain yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i fwy o sesiynau gael eu datblygu.

I’r rhai sy’n ymwneud ag addysgu ar y campws – yn enwedig mewn arddangosiadau labordy – bydd y modiwl Dysgu Canolog hefyd yn cynnwys cyfres o adnoddau paratoadol ar-lein, wedi’u creu gan yr Academi Ddoethurol. Bydd arweiniad ychwanegol hefyd ar gyfer y tiwtoriaid seminar Ôl-raddedig hynny sy’n ymwneud ag addysgu ar y campws y flwyddyn nesaf, a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich hysbysu’n llawn ar bob agwedd iechyd a diogelwch am addysgu ar y campws.

Rydym yn gobeithio y bydd y gyfres hon o adnoddau yn eich galluogi i deimlo’n barod am addysgu cyfunol yn y sesiwn academaidd nesaf.

Yn olaf, hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich amynedd wrth i’r adnoddau hyn gael eu datblygu, a’ch ymrwymiad i addysgu’r flwyddyn academaidd hon. Rydych chi’n rhan amhrisiadwy o’r gymuned addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd a diolchwn i chi am eich cyfraniadau parhaus i wella profiad dysgu myfyrwyr.

Dymuniadau gorau,
Claire Morgan


Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr