Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth a’r “rheol chwech”

21 Medi 2020
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 21 Medi am y newidiadau diweddar i ganllawiau’r llywodraeth a’r gefnogaeth o ran iechyd a diogelwch.

Annwyl Fyfyriwr,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn, ac er gwaethaf cyflymder y newid o’n cwmpas ni gyd, eich bod yn teimlo’n gadarnhaol ynghylch y tymor newydd.  I’r rheini ohonoch sydd eisoes wedi dychwelyd i Gaerdydd, gobeithio fod y newid wedi mynd yn iawn.

Rwy’n ymwybodol iawn o’r heriau a’r ansicrwydd yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19) – ac rwy’n ffyddiog y gallwn weithio gyda’n gilydd fel cymuned y Brifysgol i oresgyn y rhain. Rwyf am eich sicrhau y byddwn yn parhau i adolygu a diwygio ein dull o addysgu a’ch profiad ehangach fel myfyriwr er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi profiad pleserus a gwerthfawr ichi yn ystod y cyfnod hwn na welwyd ei debyg o’r blaen.

Newidiadau diweddar i ganllawiau’r llywodraeth

Rwy’n ymwybodol wrth gwrs, fy mod wedi ysgrifennu atoch yn aml ynghylch diogelwch a’r mesurau rydym yn eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, o ystyried natur gyfnewidiol canllawiau’r llywodraeth – yng Nghymru a’r DU – rwyf am dynnu sylw at rai o’r newidiadau allweddol, diweddar yn y neges hon. 

Efallai fod llawer ohonoch eisoes wedi gweld cyfyngiadau diweddar llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys yr hyn a elwir yn ‘y rheol chwech’. Mae hyn yn golygu na all mwy na chwech o bobl gwrdd yn gymdeithasol dan do, gan eithrio addysgu a dysgu mewn prifysgolion. 

Wrth i chi symud i mewn i’ch llety ar gyfer y flwyddyn newydd, boed yn ein Preswylfeydd neu gan ddarparwr preifat, cofiwch fod y bobl rydych yn byw gyda nhw yn ffurfio eich ‘swigen’, neu gartref estynedig. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi ar hyn o bryd:

“Y rheol gyffredinol yw na allwch gwrdd yn gymdeithasol o dan do â phobl nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd estynedig. Yn ychwanegol at hynny, o 14 Medi bydd yn rhaid cyfyngu ar y nifer a fydd yn cwrdd o dan do i 6 bobl (heb gynnwys plant o dan 11 oed) hyd yn oed o fewn eich aelwyd estynedig. Mae hyn yn berthnasol mewn mannau fel tafarndai a bwytai ynghyd â chartrefi pobl.

Caniateir cynulliadau o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Dylai oedolion barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn eu haelwyd, neu eu haelwyd estynedig os ydynt wedi creu un, lle bynnag ag y bo modd.”

Ers i mi ysgrifennu atoch ddiwethaf, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau fod angen gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. siopau). Mae hyn yn gweithio’n dda gyda’n penderfyniad cynharach i ofyn i chi wisgo gorchuddion wyneb ym mhob un o’n hadeiladau, fel rhan o ystod ehangach o fesurau diogelwch ar y campws.

A fyddech cystal â bod yn ymwybodol o ganllawiau’r Llywodraeth(au) sy’n parhau i newid – yn ogystal â’ch helpu i ragweld 2020/21, mae’n ofyniad allweddol i’n holl fyfyrwyr (a’n staff), fel y nodir yn ein Hymrwymiad Cymunedol.

Eich lles a’r cymorth sydd ar gael

Mae ceisio gwneud synnwyr o’r pandemig wedi bod yn dalcen caled i bawb – yn bersonol, yn broffesiynol, neu efallai’r ddau – ac os ydych yn cael anawsterau, cofiwch nad chi yw’r unig un. Mae ystod eang o wybodaeth, gwasanaethau cymorth a digwyddiadau ar gael i’ch helpu i reoli eich iechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, cofiwch y gallwch wneud hynny drwy ein gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr mewn tair ffordd:


Yn olaf, mae ein holl staff wedi gweithio’n galed i baratoi ar gyfer eich croesawu’n ôl yn ddiogel, ac er y bydd yr wythnosau cyntaf yn wahanol, gobeithio y gallwch ymgyfarwyddo â threfn newydd ar gyfer eich addysg a’ch profiad ehangach fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

Byddaf yn ysgrifennu atoch eto ddechrau mis Hydref, sef dechrau swyddogol y tymor i lawer ohonoch, a than hynny, cadwch yn ddiogel.


Dymuniadau gorau,Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr