Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

13 Gorffennaf 2020
Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr,

Gobeithio i chi gael dechrau da i’ch gwyliau haf.

Yma yng Nghaerdydd, rydym wedi gweld cyfyngiadau’r cyfnod clo yn llacio ychydig, sydd wedi bod yn braf iawn i’w weld wrth i ni barhau i addasu i’r heriau a ddaw yn sgil pandemig Covid-19. Os nad ydych eisoes yn gwybod hynny, mae’n werth nodi bod ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig yn wahanol i ymateb gweddill y DU. Mae Iechyd ac Addysg wedi datganoli i Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gall Cymru wneud penderfyniadau ychydig yn wahanol i’r pandemig o’i gymharu â rhannau eraill y DU. Mae dull Llywodraeth Cymru wedi bod yn fwy gofalus na dull Llywodraeth San Steffan – er enghraifft, mae cyfyngiadau’r cyfnod clo wedi bod ar waith am gyfnod hwy yng Nghymru na Lloegr, ac mae’r rheol pellter cymdeithasol o 2m yn parhau i fod ar waith. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymateb Llywodraeth Cymru, gallwch ddysgu mwy yma. Os hoffech wybod mwy am beth sydd wedi’i ddatganoli i Gymru, cewch ragor o wybodaeth ar wefan y Senedd.

Mae ein gwaith cynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn parhau i adlewyrchu canllawiau diweddaraf y llywodraeth ac iechyd y cyhoedd, yn y DU, yng Nghymru ac ar gyfer Addysg Uwch. Yn ychwanegol i’m ebost diweddaraf, mae’n bleser gennyf roi diweddariadau pellach i chi ar eich addysg a phrofiad ehangach y myfyrwyr yma.
 

Canlyniadau Arholiadau
Mae’r prif gyfnod ar gyfer cynnal cyfarfodydd Byrddau Arholi yn dod i ben. Mae tîm y Gofrestrfa bellach yn prosesu eich canlyniadau, a bydd y rhain yn cael eu hanfon atoch drwy ebost cyn gynted ag y byddant wedi cael eu cadarnhau.  Mae ein Byrddau Arholi wedi bod yn gweithio i sicrhau bod y polisi rhwyd ddiogelwch a ddatblygwyd yn gynharach eleni yn cael ei ddefnyddio fel nad yw unrhyw fyfyriwr dan anfantais oherwydd Covid-19.

Ro’n i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol i’ch atgoffa os ydych wedi methu unrhyw fodiwlau yn Nhymor y Gwanwyn 2019/20, dan y rhwyd ddiogelwch, byddwch yn cael rhoi cynnig arall arni (ni fydd rhif yr ymgais ailsefyll yn newid). Cysylltwch â’ch Ysgol yn y lle cyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich canlyniadau.

Hoffwn eich llongyfarch yn bersonol ar gyrraedd y pwynt hwn. Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld cynifer ohonoch yn ffynnu ac yn llwyddo, yn enwedig yn ystod cyfnod mor anodd. I’r rheiny ohonoch sy’n graddio, edrychaf ymlaen at eich gweld cyn bo hir yn y Dathliadau Rhithwir, a dathlu eich llwyddiannau ardderchog.
 

Eich Profiad o fod yn Fyfyrwyr
Rydym yn disgwyl eich croesawu chi gyd yn ôl i Gaerdydd yn y flwyddyn academaidd newydd, ac rydym yn parhau i gynllunio sut byddwn yn darparu gweithgareddau ar y campws yn rhan o gyfuniad rhagorol o ddarpariaeth ar y campws ac addysg ddigidol.

Bydd manylion bob rhaglen yn cael eu cadarnhau a’u rhannu gyda chi ym mis Awst.

Rydym yn awyddus i chi gyfrannu at ein gwaith cynllunio ar gyfer y flwyddyn newydd, ac fel y soniais yn fy ebost ar 29 Mehefin, mae ein Harolwg Addysg Ddigidol nawr yn fyw a hoffwn annog pob myfyriwr sy’n dychwelyd ym mis Medi i gael dweud eu dweud a chwblhau’r arolwg.  Diolch i chi ymlaen llaw am ein helpu i siapio eich profiadau.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, mae’n bwysig eich bod yn ailymgeisio am gyllid myfyrwyr ar gyfer mis Medi cyn gynted â phosibl i sicrhau eich bod yn ei dderbyn ar amser.
 

Partneriaeth y Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr
Ym Mhrifysgol Caerdydd mae gennym bartneriaeth gref gydag Undeb y Myfyrwyr a’r corff myfyrwyr yn gyffredinol.

Ar ben hynny, rydym wedi bod yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr ac rwy’n falch o gadarnhau:

  • Cyfleoedd â phellter cymdeithasol i chi ailymuno ag ystod o dros 200 o glybiau a chymdeithasau, un ai yn y Brifysgol, adeilad Undeb y Myfyrwyr, rhywle arall ar y campws neu ar-lein
  • Bydd adeilad Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu ar sail 24/7 yn ystod y tymor cyntaf, gydag rhai cyfyngiadau o bosibl ar adegau oherwydd mwy o waith glanhau
  • Bydd Cyngor i Fyfyrwyr yn cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb (gyda phellter cymdeithasol) ac yn parhau i gynnig apwyntiadau ar-lein. Bydd Cyngor i Fyfyrwyr yn parhau i hyfforddi a chefnogi ein grwpiau cymorth dan arweiniad myfyrwyr megis Nightline a Student Minds. 


Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Undeb y Myfyrwyr a’u cynlluniau ar gyfer 2020/21 ar Twitter Facebook ac Instagram
 

Chwaraeon
Hefyd, rwy’n falch o allu rhannu sut bydd chwaraeon yn dychwelyd i’n campws. Fel y byddwch wedi’i ddisgwyl mae’n siŵr, ry’n ni’n gorfod rhoi ystod o gamau ar waith er mwyn gwneud hyn yn ddiogel:

  • Bydd clybiau chwaraeon yn cwrdd, hyfforddi a chystadlu yn unol â chanllawiau corff llywodraethu cenedlaethol pob camp, yn ogystal â chanllawiau’r llywodraeth. Fel ym mhob prifysgol yn y DU, mae’r rhan fwyaf o chwaraeon timau cystadleuol BUCS rhwng sefydliadau wedi cael eu gohirio tan mis Ionawr 2021. Mae rhywfaint o chwaraeon cystadleuol rhwng prifysgolion lleol yn cael ei ystyried yn ystod y tymor cyntaf, os yw’r canllawiau’n caniatáu hynny.
  • Bydd amserlen ffitrwydd grŵp llawn ar waith, a bydd ein campfeydd ar agor ar gyfer ymarfer corff cardiofasgwlaidd ac ymarfer corff gyda phwysau rhydd. Bydd ein neuaddau chwaraeon hefyd ar agor i glybiau chwaraeon y Brifysgol eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau ffitrwydd (gan ddilyn rheolau pellter cymdeithasol).
  • Er mwyn gwneud hyn yn ddiogel, bydd rhaid trefnu sesiynau yn y gampfa ymlaen llaw, bydd cyfyngiad ar niferoedd mewn dosbarthiadau a lleihad mewn amseroedd dosbarthiadau, bydd marciau ar y lloriau lle bo angen ac, yn yr un modd â lleoedd eraill ar y campws, byddwn yn glanhau’n drylwyr
  • Fodd bynnag, bydd ein caeau awyr agored ar gau ar gyfer chwaraeon timau nes bydd y llywodraeth a/neu gyrff llywodraethu cenedlaethol yn caniatáu i chwaraeon ddychwelyd ar lefel gymunedol. Nid ydym yn gallu cadarnhau argaeledd a fforddiadwyedd lleoliadau allanol ar gyfer clybiau chwaraeon ym mis Medi eto (e.e. pyllau nofio).
  • Gan fod yr amserlen addysgu wedi cael ei hymestyn i gynyddu ein hadnoddau addysgu i’r eithaf ar y campws, rydym wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd sy’n nodi na fydd prynhawniau Mercher ar gadw ar gyfer chwaraeon mwyach. Fodd bynnag, byddwn yn ymrwymo i ailgyflwyno hyn wrth i’r rheolau pellter cymdeithasol ddod yn fwy hyblyg, a phan fydd ein hamserlen addysgu arferol yn gallu dechrau eto.

     

Gobeithio bod yr ebyst hyn o ddefnydd i chi – byddwn yn parhau i’w hanfon i fyfyrwyr bob pythefnos dros yr haf, felly cadwch lygad ar eich ebyst a’r fewnrwyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr