Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

25 Mehefin 2020

Annwyl Fyfyriwr

Yr wythnos ddiwethaf fe dderbynioch chi ebost yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i chi yng nghyd-destun protestiadau diweddar, yn ogystal â’r addewid o fanylion ynghylch ein mentrau cydraddoldeb hiliol.

Ers hynny, efallai eich bod wedi darllen am y pryderon a godwyd gan fyfyrwyr o’r Ysgol Deintyddiaeth. Mae ymchwiliad i’w pryderon bellach yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi Pennaeth newydd yr Ysgol wrth iddo weithredu’r argymhellion a godir. Rydym yn annog unrhyw fyfyriwr yn y Brifysgol sydd â phryderon tebyg i leisio ei farn, naill ai drwy roi gwybod amdanynt i’w Hysgol neu i’r Tîm Ymateb i Ddatgeliadau, fel y gellid ymchwilio i honiadau o’r fath yn llawn.

Mae Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn benderfynol o weithio gyda’i gilydd i wella cydraddoldeb hiliol ar draws y Brifysgol. Bydd ein gweithredoedd yn sicrhau ein bod yn rym sy’n cefnogi newid, ac y gallwn chwarae ein rhan i sicrhau bod cymdeithas yn dod yn lle tecach.

Cofion,
Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr a Jackie Yip, Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Sut gallwch gymryd rhan

Rydym yn cydnabod bod mwy o waith i’w wneud i gefnogi cydraddoldeb hiliol yn y Brifysgol hon, ac yn credu ei bod yn hanfodol bod ein myfyrwyr yn cymryd rhan ym mhob cam o’r broses. Rydym wrthi yn chwilio am fwy o gynrychiolwyr myfyrwyr ac yn gobeithio y byddan nhw’n agored ac yn onest am eu profiadau. Isod gallwch weld lle mae angen mewnbwn myfyrwyr ar hyn o bryd. Sylwer nad oes angen unrhyw brofiad o fentrau tebyg.

Gweithgor Myfyrwyr Cydraddoldeb Hiliol

Mae’r gweithgor hwn yn hyrwyddo cydraddoldeb i fyfyrwyr o gymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd ethnig (BAME), drwy gynnwys ac ymgynghori ar gynlluniau, strategaethau, polisïau, ymarfer newid sefydliadol ac arweiniad y Brifysgol. Bydd myfyrwyr sy’n ymuno yn helpu’r Brifysgol i feithrin diwylliant campws cyfan lle gall pob aelod o gymuned y Brifysgol gymryd rhan a chyflawni eu potensial ta waeth beth fo’u hethnigrwydd, eu hil neu eu cenedligrwydd.

Os hoffech gymryd rhan yn y grwp hwn cysylltwch â: Abyd Quinn-Aziz: quinnaziza@caerdydd.ac.uk

Siarad am Banel Trafod Cydraddoldeb Hiliol

Mae’r panel hwn yn hyrwyddo newid yn yr amgylchedd diwylliannol sy’n adlewyrchu profiadau amrywiol ein staff a’n myfyrwyr, gan ddarparu lle diogel hanfodol i gynnal sgyrsiau hanfodol am hil.

Mae Paneli Trafod Cydraddoldeb Hiliol yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn a chânt eu rhestru ar ein tudalen digwyddiadau ar y rhyngrwyd. Gallwch gofrestru eich diddordeb pan gaiff digwyddiadau eu rhestru gyda’r trefnwr: Susan Cousins: cousinss@caerdydd.ac.uk

Caffi Llyfrau BAME+

Mae Caffi’r Clwb Llyfrau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)+ yn fenter sydd â’r nod o gefnogi amrywiaeth, hyrwyddo amgylchedd agored a chynhwysol ac adeiladu adeiladweithiau defnyddiol o brofiad myfyrwyr a staff BAME+.

Cynhelir Caffi Llyfrau BAME+ ddwywaith y flwyddyn yn seiliedig ar lyfrau a ddewiswyd gan Undeb y Myfyrwyr a chânt eu rhestru ar ein tudalen digwyddiadau ar y rhyngrwyd. Gallwch gofrestru eich diddordeb pan gaiff digwyddiadau eu rhestru gyda’r trefnwr: Susan Cousins: cousinss@caerdydd.ac.uk

Bydd mentrau a digwyddiadau yn y dyfodol yn cael eu hyrwyddo yn ystod y flwyddyn academaidd newydd drwy newyddion myfyrwyr ac mewn cydweithrediad ag Undeb y Myfyrwyr.

Gallwch hefyd gael gwybod am y camau ychwanegol sy’n cael eu cymryd i gefnogi cydraddoldeb hiliol yn y Brifysgol;
1. Grŵp Gorchwyl a Gorffen at y Bwlch Dyfarnu BAME 
2. Panel Cynghori EDI allanol yr Is-gangellorionl
3. Mis Hanes Pobl Dduon