Month: Mehefin 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 30 Mehefin 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Diben Prifysgolion yw creu a rhannu gwybodaeth, er budd pawb. Mae hwn yn ddatganiad clir o’n diben ac ar yr un pryd yn ddisgrifiad gor-syml o’n gweithgaredd. Rwy’n petruso rhag archwilio’r goblygiadau athronyddol; gallem ystyried yn fanwl yr hyn mae gwybodaeth yn ei olygu, a yw’n cael ei chreu a sut, beth yw
Read more


Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Posted on 29 Mehefin 2020 by Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Yn amlwg, bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn wahanol i unrhyw un arall. Fodd bynnag, byddwn yn barod i’ch croesawu yn ôl mewn ffordd sy’n cydbwyso eich addysg a’ch profiad myfyriwr ehangach, â’r angen i’ch cadw chi, ein staff a’r gymuned ehangach yn ddiogel. Roeddwn i am ddefnyddio’r neges hon i roi ymdeimlad
Read more


Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Posted on 25 Mehefin 2020 by Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr Yr wythnos ddiwethaf fe dderbynioch chi ebost yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i chi yng nghyd-destun protestiadau diweddar, yn ogystal â’r addewid o fanylion ynghylch ein mentrau cydraddoldeb hiliol. Ers hynny, efallai eich bod wedi darllen am y pryderon a godwyd gan fyfyrwyr o’r Ysgol Deintyddiaeth. Mae ymchwiliad i’w pryderon bellach yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 18 Mehefin 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y byddech wedi’i ddisgwyl, argyfwng y coronafeirws gafodd y prif sylw yn fy ebost ar 7 Mai 2020, ond nodais hefyd nad yw’r pandemig yn golygu y dylem anwybyddu materion eraill oedd eisoes yn bodoli ac yn peri llawer o ofid megis cydraddoldeb hiliol. Lai na thair wythnos yn ddiweddarach, ar 25
Read moreNeges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 4 Mehefin 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mewn ebyst a fideos blaenorol, rwyf wedi esbonio ein bod yn y sefyllfa anffodus o orfod cynllunio ar gyfer diffyg sylweddol yn ein cyllideb ym mlwyddyn academaidd ac ariannol 2020-21, sy’n dechrau ar 1 Awst. Hoffwn ddweud rhagor wrthych am hynny, ar sail ba dybiaethau yr ydym yn rhagweld y bydd diffyg, a
Read moreClaire Morgan

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 1 Mehefin 2020 by Mark Hannam

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r diweddaraf i chi ar y newidiadau sy’n cael eu rhoi ar waith yn y Brifysgol er mwyn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19). Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy mhenodi i rôl Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr (gallwch ddarllen rhagor am fy rôl yma), ac mae’r ychydig fisoedd diwethaf
Read more