Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Annwyl gydweithiwr,

Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n siŵr i lawer o bobl eraill, mae’n teimlo fel cyfnod llawer hwy, ac mae’n dechrau dod yn anodd dychmygu sut beth yw mynd i’r siop heb boeni dim neu fynd am bryd o fwyd neu’r llu o bethau eraill nad oes modd eu gwneud ar hyn o bryd. Yn amlwg, bydd y cyfyngiadau’n dod i ben maes o law, ond ni fydd hynny’n digwydd cyn bo hir. Oherwydd hynny, mae angen i ni addasu i ffordd dros dro ond eithaf hirfaith o fyw ein bywydau bob dydd ac sydd bellach yn gyfarwydd iawn i ni, gwaetha’r modd. Isod, byddaf yn dweud rhagor am beth ydym yn bwriadu ei wneud fel prifysgol i hwyluso pethau rhywfaint.
       
Ond yn gyntaf, ar ran pawb ym Mhrifysgol Caerdydd, hoffwn ddiolch o galon i’n cydweithwyr, ein myfyrwyr a’n cynfyfyrwyr sy’n gweithio mor galed mewn amgylchiadau mor anodd mewn rolau clinigol ar flaen y gad neu mewn rolau cynorthwyol agos. Rydym yn eich edmygu’n fawr. Rwyf yn gwybod y bydd myfyrwyr sydd ar fin graddio yn camu i’r adwy yn gynharach na’r disgwyl, ac rwyf yn gwybod bod llawer o gydweithwyr academaidd clinigol yn canolbwyntio ar eu rolau yn y GIG yn y wardiau ac mewn gofal critigol. Mae ein bywydau ni a’n hanwyliaid yn eu dwylo nhw, ac rydym yn ymwybodol iawn o hynny. Diolch o galon i bob un ohonynt a byddwn yn cynnig pa bynnag gefnogaeth y gallwn.
       
Y gwir amdani yw bod angen i bob un ohonom gefnogi ein gilydd mewn argyfwng cenedlaethol, ac mae angen i ni chwarae ein rhan hefyd fel prifysgol. Rwyf yn sylweddoli bod gweithio gartref yn gallu bod yn brofiad hynod ddwys a bod ceisio ymlacio a pheidio ag edrych ar sgrîn yn gallu bod yn dalcen caled. Oherwydd hynny, rydym wedi penderfynu cyflwyno Diwrnodau Lles yn ystod Ebrill a Mai. Nid gwyliau blynyddol yw’r rhain. Yn hytrach, maent yn ddiwrnodau pan fydd gan gydweithwyr rwydd hynt i benderfynu ar y ffordd orau o drefnu eu hamser er mwyn gofalu am eu lles. Ni chaiff unrhyw gyfarfodydd o bell eu trefnu, ac ni fydd yn ofynnol i chi ddarllen, ateb neu ysgrifennu ebyst. Os ydych o’r farn mai’r ffordd orau o wella eich lles yw cael y cyfle i ddal i fyny gyda rhywfaint o waith na fyddech wedi gallu ei wneud fel arall heb orfod gwneud hynny yn eich amser rhydd, ewch amdani. Fodd bynnag, gallwch hefyd ddefnyddio’r amser i gymdeithasu (o bell neu yn eich cartref wrth gwrs), gwneud ymarfer corff neu unrhyw beth a allai helpu. Hoffwn annog pawb i ddefnyddio’r amser hwn ym mha bynnag ffordd sydd orau yn eich barn chi, ac mae’n bwysig bod rheolwyr yn cydnabod yr ymagwedd hon ac yn ei chefnogi. Ni ddylai unrhyw un gael cyfarwyddyd ynglŷn â sut i dreulio eu hamser ar y diwrnodau hynny, na gorfod cyfiawnhau eu hunain wedi hynny.
       
Yn amlwg, ceir rhai meysydd yn y Brifysgol lle nad oes modd atal gweithgareddau am ddiwrnod gan fod angen i staff ymgymryd â gwaith hanfodol. Mewn achosion o’r fath, gellir trefnu i Ddiwrnodau Lles gael eu cynnal ar adegau eraill. Bydd y bobl hynny sydd mewn swyddi hanfodol ac sy’n gorfod dod i’r campws, hefyd yn cael y cyfle i drefnu a chymryd Diwrnodau Lles lle bo hynny’n bosibl. Ar ben hynny, ac i gydnabod y rôl benodol sydd ganddynt yn ystod y cyfnod anodd hwn, byddwn yn talu lwfans ychwanegol o £300 ar gyfer misoedd Ebrill a Mai yn y lle cyntaf i weithwyr sy’n dod ar y campws. Mae’r cydweithwyr hyn yn wynebu heriau penodol ac mae’n bwysig ein bod yn cydnabod eu hymdrechion nhw hefyd.
              
Gyda lwc, bydd y camau hyn yn cydnabod bod gweithio gartref yn y ffordd y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei gwneud yn cynnig heriau penodol a bod rhaid i ni addasu ein harferion i gyd-fynd â’r rhain. Ar y nodyn hwn, rwyf wedi cael enghreifftiau rhagorol o arferion gorau lle mae Ysgolion wedi addasu i’r amodau newydd mewn ffyrdd trawiadol. Er enghraifft, fe aeth yr Ysgol Mathemateg yn eu blaenau i gynnal seminar gyda siaradwr gwadd ac amrediad llawer ehangach o fynychwyr na’r disgwyl, a chafwyd siom ar yr ochr orau gan ba mor lwyddiannus oedd ei gynnal ar-lein. Mae Ysgol arall yn paratoi seremoni wobrwyo rithwir i fyfyrwyr, ac rwyf yn gwybod bod sawl un yn cynnal egwyliau coffi rhithwir y gall pobl alw heibio iddynt. Byddwn yn hapus i rannu unrhyw enghreifftiau eraill o syniadau da sydd gennych am sut i wneud y gorau o’r sefyllfa. Yn y cyfamser, dyma rai awgrymiadau gan y rhwydwaith staff Urddas a Lles.
       
Mae ein polisi o beidio â pheri unrhyw anfantais i fyfyrwyr o ganlyniad i Covid-19 wedi lleddfu rhywfaint o’r pryderon ynghylch sut gallai’r sefyllfa anodd hon gael effaith negyddol ar eu gobeithion neu eu perfformiad academaidd. Yn amlwg, fel gyda phopeth arall, rydym wedi gorfod cyfaddawdu ond rydym yn gweithio’n galed ar fanylion yr ymagwedd ‘dim anfantais’. Ein nod yw sicrhau na fydd myfyrwyr yn cael marc cyffredinol is o ganlyniad i’r argyfwng. Mae angen edrych ar y manylion, ac mae’r sefyllfa’n wahanol ar draws gwahanol Ysgolion, felly rydym wedi dweud y bydd yr arweiniad llawn ar gael erbyn 17 Ebrill. Byddwn yn ceisio ei gyflwyno cyn hynny os oes modd oherwydd gwyddwn fod myfyrwyr a staff am gael eglurder cyn gynted â phosibl, ond mae’n bwysig ein bod yn gwneud hyn yn gywir.


Yn olaf, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad o waith ardderchog ein cydweithwyr TG dros yr wythnosau diwethaf. Hebddyn nhw a’r systemau maen nhw’n eu cefnogi, ni fyddem yn gallu parhau â’n gwaith o gwbl. Rwyf yn arbennig o ddiolchgar fod TG wedi gallu gosod trwydded safle Zoom a’r holl gefnogaeth gysylltiedig mor gyflym, er bod gennym systemau eraill ar waith. Roedd llawer o bobl yn awyddus i gael Zoom ac yn ei defnyddio beth bynnag, felly penderfynais y dylem eu cefnogi drwy ei gosod mewn modd mwy diogel. Diolch o galon i bawb sydd wedi gweithio mor galed i wneud hyn yn bosibl.
       
Dymuniadau gorau,
      
Colin Riordan     
Is-Ganghellor