Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

24 Mawrth 2020

Annwyl fyfyriwr,

Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor anodd yw hyn, mae’n golygu bod y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau wedi dod i ben dros dro. Rhaid i mi bwysleisio bod dyletswydd arnom ni i gyd i ddilyn ac ymlynu wrth y rheolau llym newydd hyn. Mae’n anodd, rwy’n gwybod, ond rwy’n eich cymell chi a phob un ohonom yng nghymuned y Brifysgol i wneud hyn.

Rwy’n deall y gallai’r cyhoeddiad fod wedi eich ysgogi i wneud cynlluniau newydd, ac rydym eisiau gallu eich cefnogi.  Bydd unrhyw fyfyrwyr nad ydynt am barhau i aros mewn llety Prifysgol Caerdydd am weddill Semester y Gwanwyn (ar ôl y Pasg) yn cael eu rhyddhau o’u Cytundebau Llety.  Golyga hyn nad oes angen i fyfyrwyr nad ydynt yn aros yng Nghaerdydd dalu trydydd rhandaliad eu Ffioedd Llety, a fyddai wedi bod yn ddyledus ar 22 Ebrill 2020.

Er mwyn prosesu hyn, fodd bynnag, mae angen i fyfyrwyr egluro wrthym lle byddant dros y Pasg. Mae tua 6,000 ohonoch eisoes wedi ymateb i’n cais i roi gwybod i ni a fyddwch chi yma ai peidio. Mae’n wirioneddol bwysig eich bod yn dweud wrthym a ydych yn bwriadu mynd adref neu aros yng Nghaerdydd, a oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd gwaelodol neu a ydych yn ymneilltuo oherwydd eich bod yn dangos symptomau’r Coronafeirws (COVID-19).
 
Wrth i mi deipio hyn, rwy’n ymwybodol bod llawer ohonoch wrthi’n gadael yn sgîl y cyhoeddiad neithiwr. Mae’r Adran Addysg newydd ddyrannu’r cyngor canlynol:

  • Dylai myfyrwyr ddychwelyd adref os ydynt yn gallu gwneud hynny heb ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn unig. Ar ôl dychwelyd adref, dylech chi a’ch cyd-breswylwyr ddechrau cyfnod o ymneilltuo am 14 diwrnod yn unol â chanllawiau PHE.
  • Dylai unrhyw un sy’n gallu dychwelyd adref gael caniatâd eu prifysgol neu eu coleg cyn gwneud hyn. Dylai myfyrwyr sy’n byw mewn neuaddau preifat gysylltu â rheolwr eu llety i roi gwybod iddynt am eu cynlluniau.

Gall myfyrwyr gymryd bod ganddynt ganiatâd gan y Brifysgol i ddychwelyd adref, ond gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen y cyfeiriwyd ati uchod er mwyn rhoi gwybod i ni am eich penderfyniad. Rwy’n dymuno’r gorau i chi ar eich teithiau.

Bydd rhai eraill ohonoch eisoes wedi ymadael, ac rydym yn eich cynghori i beidio â dod yn ôl i gasglu eich eiddo. Byddwch yn dawel eich meddwl y byddwn yn gofalu am eich eiddo yn eich ystafell.

Os bydd angen i ni wneud eich ystafell ar gael i’r GIG, byddwn yn rhoi eich eiddo i gadw mewn storfa. Os oes gennych unrhyw bryderon am hyn, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk ac fe wnawn ein gorau glas i drefnu bod unrhyw eitemau hanfodol fel meddyginiaethau’n cael eu dosbarthu i chi.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau am y coronafeirws ar y we yfory.

I’r myfyrwyr hynny sy’n aros yng Nghaerdydd, rydym yn parhau i weithio’n galed i ofalu amdanoch chi. Byddwn yn ceisio cysylltu â phob un ohonoch dros yr wythnosau nesaf ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr i wneud hyn.

Fodd bynnag, ni fydd arlwyaeth yn ystod y cyfnod hwn ac rydym eisoes wedi anfon gwybodaeth am wasanaethau pryd ar glud neu siopa ar-lein.

Dylai unrhyw fyfyriwr sy’n aros yng Nghaerdydd sy’n wynebu problemau ariannol wneud cais i’r Rhaglen Cymorth Ariannol a weinyddir gan Gyngor Ariannol yn Cefnogi a Lles Myfyrwyr, a gwnawn ni ein gorau glas i’ch cefnogi.

Mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad hefyd wedi galw ar bob un o wladolion Prydain i ddychwelyd i’r DU yn syth. Mae nifer bach o’n myfyrwyr dramor o hyd. Os ydych yn un o’r myfyrwyr hyn, cysylltwch â Thîm Cyfleoedd Byd-eang drwy ebostio GO@caerdydd.ac.uk fel y gallwn eich cefnogi.

Rwy’n siarad â’r Penaethiaid Ysgol a staff academaidd ynghylch pontio i addysgu, dysgu ac asesu o bell. Aeth cyngor pellach am hyn allan ddoe, ac am ein polisi newydd ynghylch amgylchiadau esgusodol. Gallwch ei ddarllen yma rhag ofn eich bod heb ei weld.

Darllenwch ein holl ganllawiau i fyfyrwyr ynghylch pandemig y Coronafeirws

Byddwn yn cysylltu â chi gyda newyddion pellach, ac yn y cyfamser, rwy’n dymuno’r gorau i chi ar yr adeg hynod anodd sydd ohoni.

Dymuniadau gorau,


Colin Riordan
Is-Ganghellor