Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Annwyl gydweithwyr,


Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch sy’n parhau i addasu i weithio gartref, rydym wedi rhoi llawer o wybodaeth ar y fewnrwyd i’ch helpu chi.

Fodd bynnag, rwyf yn gwbl ymwybodol nad oes modd i rai o’n staff weithio gartref oherwydd natur eu swyddi, a’u bod felly wedi parhau i ddod i’r gwaith a dangos yr un ymroddiad ac ymrwymiad ag arfer. I chi mae’r diolch am y ffaith bod ein gwasanaethau hanfodol a chefnogaeth ar gael o hyd i’r myfyrwyr.

Wedi dweud hynny, rydym yn ymwybodol bod angen cymryd camau ychwanegol i ddiogelu’r staff sy’n bresennol, ac rydym yn mynd ati i wneud hynny. Er enghraifft, yn adran y preswylfeydd, rydym yn newid prosesau gwaith ac ardaloedd ein derbynfeydd fel bod llai o wasanaethau wyneb yn wyneb, ac rydym yn cyfeirio myfyrwyr at ffyrdd eraill o gysylltu, os oes modd.  Rydym yn cyflwyno camau i sicrhau bod pellter synhwyrol rhwng pobl a bod aelodau o dimau yn cael eu cadw ar wahân yn rhan o gyfres o gamau sy’n berthnasol i bob adran.

Er nad yw sôn am adrannau neu feysydd gwaith penodol o les bob amser, rwyf yn teimlo bod yn rhaid i mi dalu teyrnged i’n haelodau staff clinigol sy’n gweithio i Fyrddau Iechyd ar draws y wlad yn gofalu am gleifion ar un o’r adegau anoddaf a mwyaf heriol i’n GIG orfod ei hwynebu erioed. Ar ran holl gymuned y Brifysgol, hoffwn ddweud wrthyn nhw a’r holl staff fy mod yn hynod ddiolchgar i bob un ohonoch.

Fel y gwyddoch wrth ddilyn digwyddiadau’r wythnos hon, mae pethau’n newid yn ddyddiol. Ddoe, cawsom gadarnhad y byddai ysgolion yng Nghymru yn cau o ddydd Gwener ymlaen. Bydd y penderfyniad hwn yn cael effaith ychwanegol ar staff sydd â chyfrifoldebau gofal plant. Os bydd hyn yn effeithio arnoch chi, holwch sut gall y Brifysgol eich helpu. Mae hyblygrwydd yn rhan annatod o’n gwaith a dylech drafod beth sy’n bosibl gyda’ch rheolwr llinell. Cewch ragor o wybodaeth am hyn ar ein tudalennau ar y fewnrwyd sydd wedi’u diweddaru.

Yn anffodus, mae’r penderfyniad yn golygu hefyd bod rhaid cau meithrinfa’r Brifysgol am y tro wrth i ni ystyried sut mae cau ysgolion yn effeithio ar ein staff sydd â phlant a’r gofyniad caeth i gadw at ein cymarebau staff i blant. Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn her yn syth i lawer o rieni a byddwn mewn cysylltiad ddechrau’r wythnos nesaf gyda rhagor o wybodaeth am ba wasanaethau fydd ar gael gennym. Rwyf yn sylweddoli pa mor anodd y gall hyn fod i rai cydweithwyr ac mae’n ddrwg gennym orfod gwneud y penderfyniad hwn.

Er mwyn cynorthwyo staff y Brifysgol nad ydynt yn gallu gweithio gartref yn ystod y cyfnod hwn, neu sydd â rôl hanfodol er mwyn i’r Brifysgol aros ar agor, rydym yn agor ein meysydd parcio. Gall staff y mae angen mynediad arnynt i’w gweithle yn y Brifysgol, barcio yn un o feysydd parcio’r Brifysgol. Codwyd y rhwystrau ddoe. Maes parcio Tŷ’r Coleg yw’r unig eithriad i hyn gan fod angen i staff ofyn am ganiatâd penodol.

Yn olaf, wrth i mi ysgrifennu’r neges hon, nid yw prifysgolion wedi cael eu cynghori i gau. Yn ôl pob golwg, mae fel petai’n cael ei dderbyn bod yn rhaid i brifysgolion barhau i gynnal rhai gwasanaethau hanfodol ac na ellir eu cau’n llwyr gan fod myfyrwyr yn byw ar sawl campws ac nid oes modd gadael rhai meysydd ymchwil heb eu monitro.

Yn amlwg, byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn ofalus ac yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi mor aml â phosibl.

Gwyliwch neges gan yr Is-Ganghellor ynghylch coronafeirws

Dymuniadau gorau,


Colin Riordan
Is-Ganghellor