Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Annwyl fyfyriwr,

Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws.

Mae’r newidiadau wedi peri pryder ac ansicrwydd, a hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i gefnogi myfyrwyr a staff yn y cyfnod hynod heriol a digynsail hwn.

Mae pethau’n newid o hyd. Byddwn yn eich annog i edrych ar y wybodaeth i fyfyrwyr yn rheolaidd gan ein bod ein diweddaru gwybodaeth cyn gynted ag y gallwn.

Hoffwn eich sicrhau bod y Brifysgol ar agor o hyd, ond rydym yn newid sut rydym yn mynd ati i wneud pethau.  

Fe wnaeth ein Tîm Digwyddiadau Mawr gwrdd eto heddiw, a hoffwn roi crynodeb byr i chi am y meysydd allweddol canlynol: 

Llyfrgelloedd

Bydd pob llyfrgell yn cau am 17:00 ddydd Mawrth, 17 Mawrth 2020. O’r adeg hon ymlaen:

• Mae darpariaeth y llyfrgelloedd yn mynd i gynnwys mwy o e-adnoddau a chymorth o bell
• Bydd ein holl lyfrgelloedd yn cau gan gynnwys Archifau a Chasgliadau Arbennig, y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd a’r Gwasanaethau Argraffu
• Bydd tair llyfrgell sydd mewn ysbytai, Brian Cooke, Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac Archie Cochrane, yn parhau i fod ar agor i ddefnyddwyr y GIG, gyda chymorth o bell.

Bydd staff llyfrgelloedd ar gael i gynnig gwasanaeth ymgynghori o bell er mwyn cefnogi myfyrwyr i astudio a gwneud gweithgareddau ymchwil o bell. Bydd hyn yn cynnwys cynnig mynediad at e-adnoddau ychwanegol fydd, cyn belled â bo’n bosibl, yn cyfateb i gael mynediad at adnoddau ffisegol.

Ar ben hynny, bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy sgyrsiau byw Holi Llyfrgellydd, dros y ffôn a thrwy ebostio library@caerdydd.ac.uk rhwng 9:00 a 21:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10:00 a 17:00 ar benwythnosau.

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol hyn, ni chodir unrhyw ddirwyon llyfrgell; dylai myfyrwyr gadw eitemau sydd ganddynt ar fenthyg. Caiff cyfnodau benthyg eu hymestyn hyd at 20 Ebrill.

Bydd y gwasanaethau hyn a’r cyngor a roddir yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.  Edrychwch ar dudalen y Brifysgol ar y fewnrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd.

Neuaddau Preswyl

Gallwn gadarnhau y bydd ein Neuaddau Preswyl yn parhau i fod ar agor. 

Mae’n hanfodol bod ein myfyrwyr yn cael y cyngor iechyd diweddaraf – yn enwedig o ran ymneilltuo yn ein neuaddau. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr ac ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym hefyd yn sylweddoli y gallai myfyrwyr fod yn dymuno mynd adref. Dylai myfyrwyr sy’n dymuno mynd adref ystyried eu hopsiynau’n ofalus. Byddwn yn cadw eiddo’n ddiogel os na fydd modd dychwelyd ar ôl y Pasg, ond cynghorir myfyrwyr i fynd â deunyddiau dysgu gartref gyda nhw.

Bydd angen gwneud penderfyniadau ar sail eich amgylchiadau personol.

Byddwn yn parhau i gynnig llety arlwyo i’r myfyrwyr hynny sy’n aros mewn llety o’r fath.

Cyfleusterau chwaraeon

Fel cam rhagofalus rydym wedi penderfynu cau ein holl gyfleusterau chwaraeon a’n campfeydd ddiwedd y dydd heddiw – dydd Mawrth 17 Mawrth.

Byddwn yn rhoi rhagor o newyddion i chi cyn gynted ag y gallwn.

Astudiaethau ac asesiadau

Byddwch eisoes yn ymwybodol ein bod eisoes wedi penderfynu rhoi’r gorau i addysgu wyneb yn wyneb yn raddol erbyn diwedd yr wythnos. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn cael eu cyflwyno ar-lein erbyn hyn.

Byddwch yn cael gwybodaeth gan eich Ysgol yn uniongyrchol am ba gamau amgen sy’n cael eu paratoi ar eich cyfer chi. Bydd rhagor o wybodaeth am asesu ar gael hefyd cyn bo hir. Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod ein holl fyfyrwyr yn gallu graddio.

Y brif sianel lle cewch wybodaeth bwysig am raglenni unigol fydd Dysgu Canolog a’ch Ysgol. 

Rydym wedi cael nifer o gwestiynau am amgylchiadau esgusodol. Rydym yn ystyried y mater ar hyn o bryd a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i ni lunio polisi clir am hyn yn y sefyllfa ddigynsail ohoni.

Graddio

Mae’n ddrwg iawn gennym gyhoeddi bod Prifysgol Caerdydd wedi penderfynu gohirio seremonïau graddio haf 2020.

Rydym yn sylweddoli faint o siom fydd hyn ond gallwn eich sicrhau na ddaethom i’r penderfyniad hwn ar chwarae bach.

Iechyd a lles ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff yw ein blaenoriaeth – yn enwedig ar adegau mor anodd a heriol.

Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa i allu dweud pryd caiff y seremonïau hyn eu cynnal. Pan fyddwn yn gwybod, fe awn ati’n syth i ddiweddaru’r wefan hon a chysylltu â’r holl fyfyrwyr oedd yn gymwys i raddio ym mis Gorffennaf i roi gwybod am y trefniadau newydd. Caiff pob myfyriwr y cyfle i ddathlu gyda ni mewn achlysur yn y dyfodol.

Mae’n bwysig pwysleisio na fydd ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu eich gradd i chi. Os byddwch yn bodloni gofynion eich cwrs, byddwn yn cyflwyno eich gradd.

Fe wnawn yn siŵr ein bod yn cyflwyno dogfennau eich dyfarniad (h.y. tystysgrif eich gradd a’r trawsgrifiad terfynol) i chi yn y modd arferol cyn gynted â phosibl ar ôl i chi gael eich canlyniadau.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Rydym yn parhau i fod mewn cysylltiad agos ag Undeb y Myfyrwyr. Mae’n anochel y bydd rhai o wasanaethau’r undeb yn newid hefyd.

Mae’n bwysig eich bod yn parhau i gadw llygad ar unrhyw ddatblygiadau a gyhoeddir ganddynt. 

Yn olaf, hoffwn ddweud bod y ffordd mae’r myfyrwyr wedi dal ati mor ddiffwdan yn ogystal ag ymroddiad ein staff ar adeg mor anodd wedi creu argraff arbennig arna i.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad ac yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl.

Gofalwch am eich hun a’r rhai sydd o’ch cwmpas.

Cofion cynnes,

Colin Riordan

Is-Ganghellor