Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff: Diweddariad yn dilyn sesiwn hysbysu’r Prif Weinidog

Annwyl Gydweithwyr,

Mae’r Prif Weinidog newydd gyhoeddi cyfyngiadau pellach er mwyn atal y Coronafeirws rhag lledaenu. 

  • Yn gyntaf, dylai’r rhai sydd â symptomau, a’r bobl sy’n byw gyda nhw, aros gartref am 14 diwrnod ac osgoi mynd allan os oes modd.
  • Yn ail, mae wedi gofyn i bobl weithio gartref os oes modd, peidio â dod i gysylltiad ag eraill oni bai bod hynny’n hanfodol, ac osgoi unrhyw deithio diangen.

Mae hyn yn golygu ein bod yn cyflwyno ein cynlluniau ar gyfer dysgu a gweithio o bell yn gyflym.

Mae’r Brifysgol ar agor, ond mae’n newid yn gyflym.

Felly, dylai staff sy’n gallu gweithio gartref fynd ati i wneud hynny o yfory ymlaen (dydd Mawrth 17 Mawrth).

Gall rhai timau ac unigolion weithio gartref yn gymharol rwydd ac efallai eu bod eisoes yn gwneud hynny yn rhan o’u hwythnos waith. Oherwydd hynny, bydd ganddyn nhw offer addas yn ôl pob tebyg a phrofiad o ddefnyddio meddalwedd a gwasanaethau’r Brifysgol gartref.

Fodd bynnag, bydd gweithio gartref yn llawer fwy heriol i rai timau ac unigolion. Felly, yn y lle cyntaf, ni fydd pob tîm yn gallu gwneud hynny am nifer o resymau, yn enwedig os oes angen iddynt fod yn bresennol ar y safle i wneud eu gwaith. 

Os nad yw gweithio gartref yn ymarferol, dylai proses o gadw aelodau o dimau ar wahân gael ei rhoi ar waith er mwyn lleihau’r perygl o heintio timau cyfan ar yr un pryd.

Os nad yw staff yn siŵr, dylen nhw gysylltu â’u rheolwyr llinell i drafod a gweithio gartref yfory.

Byddwn yn parhau i weini a gofalu am fyfyrwyr yn ein neuaddau preswyl. Byddwn yn dod i benderfyniad ynglŷn â’n caffis/bwytai yfory hefyd.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth yfory, ond roeddem am anfon y neges hon atoch nawr er mwyn cynnig rhywfaint o arweiniad i chi.

Cofion gorau,

Colin Riordan
Is-Ganghellor