Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Annwyl gydweithiwr,

Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Er y gallai hyn beri pryder, roedd ymateb Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru i Goronafeirws Newydd (COVID-19), yn glir: nid oes unrhyw risg ychwanegol i’r cyhoedd o ganlyniad i’r newyddion hwn.

Fe gadarnhaodd Prif Swyddog Meddygol Cymru bod y claf wedi dychwelyd i Gymru o ogledd yr Eidal lle daliodd y feirws.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y broses o nodi cysylltiadau agos ac yn cysylltu â nhw, ac maent yn cymryd yr holl gamau priodol er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw reswm i gredu bod unrhyw gysylltiad â Phrifysgol Caerdydd.

Gofalu am iechyd a lles staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Sefydlwyd Tîm Ymateb i Ddigwyddiadau’r Brifysgol i fonitro’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu a bydd yn ymateb i gyngor ac arweiniad swyddogol wrth iddynt ddod ar gael.

Rydym yn cysylltu’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff eraill swyddogol y llywodraeth.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys y cyngor diweddaraf ar deithio ar gael gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE), y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad (FCO), Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym hefyd wedi creu adrannau am y Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar fewnrwyd y staff a’r myfyrwyr. Mae’r tudalennau hyn yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd.

Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd sy’n gysylltiedig â’r Coronafeirws (COVID-19), dylech gysylltu â Galw Iechyd Cymru drwy ffonio 0845 46 47 neu 111 i gael cyngor.