Month: Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 27 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod llawer hwy. Rydym wedi cyflawni llawer iawn yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gwaith caled ac ymrwymiad cydweithwyr ar draws y Brifysgol, yn ogystal â
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 24 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor anodd yw hyn, mae’n golygu bod y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau wedi dod i ben dros dro. Rhaid i mi bwysleisio bod dyletswydd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 24 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor anodd yw hyn, mae’n golygu bod y rhyddid yr ydym yn ei fwynhau wedi dod i ben dros dro. Rhaid i mi bwysleisio bod dyletswydd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 19 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr, Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch sy’n parhau i addasu i weithio gartref, rydym wedi rhoi llawer o wybodaeth ar y fewnrwyd i’ch helpu chi. Fodd bynnag, rwyf yn gwbl ymwybodol
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 17 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae’r newidiadau wedi peri pryder ac ansicrwydd, a hoffwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i gefnogi myfyrwyr a staff yn y cyfnod hynod heriol a digynsail hwn.
Read moreNeges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 16 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau wrth gefn o ran y Coronafeirws (COVID-19) yn y Brifysgol. Diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach sydd wedi cael blaenoriaeth gennym wrth ddod i’n holl benderfyniadau hyd yma. Heddiw, rydym yn edrych ar sut ydym yn gweithio ac am gefnogi dysgu ac addysgu o
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Posted on 12 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ymateb y Brifysgol i’r Coronafeirws (COVID-19) sy’n datblygu. Fel y bydd rhai ohonoch yn ei wybod, mae grŵp wrth gefn sy’n cwmpasu’r Brifysgol wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd ers i’r broblem godi gyntaf ym mis Rhagfyr. Mae’n bwysig ein bod yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 6 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er y gallai hyn beri pryder, roedd ymateb Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru i Goronafeirws Newydd (COVID-19), yn glir: nid oes unrhyw risg ychwanegol i’r cyhoedd
Read more