Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Academi Gwyddor Data

30 Ionawr 2019

Mae datblygiadau mewn technoleg yn dominyddu’r penawdau yn yr oes hon. Mae’r sectorau digidol yn cyfrannu biliynau at yr economi
ac amcangyfrifir y bydd angen tuag 1.2 miliwn o bobl â sgiliau digidol arbenigol erbyn 2022. Mae hwn yn amser cyffrous i ddiwydiannau technoleg ac i’r rhai sy’n gyfrifol am addysgu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr.

Yr wythnos hon, lansiodd cydweithwyr yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg ein Hacademi Gwyddor Data newydd i fusnesau a llywodraeth.

Bydd yr Academi yn gartref i gasgliad o raglenni Meistri mewn meysydd fel deallusrwydd artiffisial, gwyddor data a dadansoddeg, a seibr-ddiogelwch. Wrth wraidd cynnig unigryw’r Academi fydd dysgu’n seiliedig ar brosiectau, a arweinir gan ddiwydiant, yn debyg i’r model llwyddiannus sydd eisoes ar waith yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol.

Mae mynediad at “ddata mawr” bellach yn arloesiad sy’n diffinio’r unfed ganrif ar hugain, ac sy’n dwyn buddion economaidd a chymdeithasol mawr. Mae ganddo botensial gwych i gynyddu cynhyrchedd yn y diwydiannau sy’n bodoli eisoes – mae taer angen hyn ar economi’r DU – ac i greu cynhyrchion a gwasanaethau hollol newydd.

Ar draws y DU, mae nifer y myfyrwyr ôl-raddedig ar raglenni sy’n ymwneud â gwyddorau data wedi cynyddu’n sylweddol. Mae galw mawr wedi bod am gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yn yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg gan fyfyrwyr cartref a thramor. Mae’r Ysgol wedi cael mwy na dwbl y ceisiadau dros y tair blynedd ddiwethaf trwy ddefnyddio dull hyblyg o recriwtio myfyrwyr a gwneud yn siŵr bod portffolio amrywiol a chyfoes ar gael. Maent bellach yn un o ysgolion recriwtio allweddol y Brifysgol. Mae eu hymateb cadarnhaol i’r twf hwn wedi creu argraff arnaf; gan groesawu a datblygu cymuned ôl-raddedig ffyniannus.

Mae’r ymateb i’r model Academi Gwyddor Data wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae’n amlwg bod y diwydiant yn ystyried ein model addysgu arloesol yn allweddol i wneud yn siŵr y gallant gael mynediad at raddedigion arbenigol sy’n ddelfrydol ar gyfer swyddi allweddol yn y maes cyffrous a ffyniannus hwn.