Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ymrwymedig i’n Technegwyr

12 Tachwedd 2018

Mae technegwyr yn rhan hanfodol o bob prifysgol.  Maen nhw’n gymuned arloesol gydag amrywiaeth eang o dalentau ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.  Maen nhw’n darparu arbenigedd technegol sy’n sail hanfodol i addysgu, ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth.   Rwy’n siŵr y bydd llawer o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, fel fi, yn cofio’r technegydd caredig a’u helpodd nhw drwy sawl problem yn union fel y staff darlithio neu’r goruchwylwyr.  Mae diffyg technegwyr ar draws pob diwydiant yn y DU. Dyma un o’r rhesymau pam mae prifysgolion yn cymryd camau nawr i wneud yn siŵr bod rolau technegwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu cydnabod, eu datblygu a’u cynnal.

Roeddwn yn falch iawn o glywed ein bod yn un o lofnodwyr cyntaf yr Ymrwymiad i Dechnegwyr. Hoffwn ddiolch i’r Gweithgor, a gadeirir gan Carolyn Donoghue, ac yn arbennig, Fiona Gagg, Rhodri Baker a Liese Ganderton sydd wedi gweithio gyda thechnegwyr eraill er mwyn lansio Cynhadledd y Technegwyr ac annog pobl i ymgysylltu â HEaTED. Nhw hefyd wnaeth sefydlu’r grŵp Yammer Technet hefyd.  Mae cydweithwyr o Adnoddau Dynol wedi chwarae rôl hanfodol hefyd – gan gynnwys Cath Hancock a Liz Connolly. Rwy’n siŵr y caiff ein cynllun gweithredu ei roi ar waith gyda’u brwdfrydedd a’u gwaith caled.

Yr wythnos hon, roeddwn wrth fy modd yn mynd i dderbyniad gyda’r hwyr yn Nhŵr Llundain i glywed mwy am gyflawniadau’r Ymrwymiad i Dechnegwyr hyd yma yn ogystal â’r dyheadau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.  Disgrifiodd Is-gangellorion, arweinwyr technegol ac yn hollbwysig, y technegwyr eu hunain yr effaith y cafodd hyn arnynt.  Roedd yn arbennig o deimladwy clywed gan y technegwyr yn uniongyrchol am eu profiad gwell ac ymdeimlad o falchder yn sgîl ymrwymiad eu sefydliad i’r fenter. Rydym yn gobeithio y gallwn wneud yr un ymrwymiad yma yng Nghaerdydd.  Roeddwn yn falch o dderbyn plac ar ran y Brifysgol ac, fel y gwelwch yn y llun, roedd Beefeater cyfeillgar am gymryd rhan hefyd!