Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Lansio’r Sefydliad Codio

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Thŷ’r Arglwyddi gyda staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ar gyfer lansio’r Sefydliad Codio yn ffurfiol. Mae’r Sefydliad Codio yn gonsortiwm o dros 60 o bartneriaid o feysydd academaidd, diwydiant a sefydliadau dielw. Mae wedi cael gwerth £20m o gefnogaeth gan y llywodraeth, ac mae’n cael ei arwain gan gydweithwyr o Brifysgol Caerfaddon. Eu cenhadaeth yw datblygu ffyrdd arloesol o ddarparu sgiliau addysg digidol ar y raddfa ehangach i ddiwallu anghenion economi’r dyfodol.

Aeth arweinyddion ym maes diwydiant a llunwyr polisïau i’r digwyddiad, oedd o dan arweiniad y Farwnes McGregor-Smith. Roeddwn yn arbennig o falch eu bod wedi gwahodd myfyrwyr presennol i’r lansiad, gan gynnwys John Bennett o’r Brifysgol, sydd wedi cyfrannu’n eang fel llysgennad STEM yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae hefyd wedi darparu Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer athrawon yr Ysgol a chynnal gweithdai mewn Ysgolion i ennyn brwdfrydedd y genhedlaeth nesaf.

Dyfarnwyd £600k i Brifysgol Caerdydd – gan adeiladu ar lwyddiant yr Academi Meddalwedd Genedlaethol wrth ddarparu cyrsiau gradd arloesol wedi’u llywio gan ddiwydiant – gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gymryd rhan yn y Sefydliad Codio.

Bydd ein cyllid gan HEFCW yn ein galluogi i ymgymryd â dwy fenter gyffrous. Cwmni meddalwedd newydd gan fyfyrwyr yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yw’r fenter gyntaf. Byddwn yn ei lansio fel cynllun peilot, gan alluogi ein myfyrwyr i ennill sgiliau masnachol gwerthfawr yn ystod eu cwrs gradd. Mae’r ail yn fenter i gefnogi ein hymrwymiad i ehangu cyfranogiad, drwy ddatblygu clwb codio symudol fydd ar waith yng Nghaerdydd, Casnewydd a’r cymoedd, gan roi cyfleoedd newydd i blant ac oedolion ddatblygu diddordeb mewn sgiliau digidol.

Dewch i wybod rhagor am y Sefydliad Codio