Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cerdded er budd ein lles

29 Mai 2018

Y mis hwn, rydw i wedi ymuno â thua 300 o aelodau staff ar draws y campws i ymrwymo i gymryd rhan mewn Her Cyfrif Camau wyth wythnos o hyd. Dechreuodd yr her hon ar gyfer y gweithle, a ddatblygwyd gan elusen Paths for All, ar 30 Ebrill ac mae’n para wyth wythnos.

Mae 58 o dimau o Brifysgol Caerdydd wedi cofrestru a ‘dwi’n gobeithio bod pawb yn dechrau teimlo manteision lles mynd i gerdded.

Ddwy flynedd yn ôl, fe welais dros fy hun y gwahaniaeth dirfawr y gall cerdded gael ar fy lles. Dydw i ddim yn mwynhau mynd i’r gampfa na gwneud unrhyw chwaraeon, felly roedd ymgorffori cerdded yn rhan o fy nhrefn dyddiol yn ymddangos fel ffordd dda o wneud ychydig o ymarfer corff. Dechreuais gerdded i’r gwaith ac yn ôl bob dydd…a does dim llawer o bobl yn gallu dal fyny â mi erbyn hyn!

Ers gwneud y newid syml hwnnw, ‘dwi wedi sylwi ar rhai manteision rhyfeddol: Mae fy asthma wedi gwella, pŵer fy anadl wedi cynyddu, ‘dwi’n cymryd llai o feddyginiaeth, ‘dwi wedi colli pwysau, a ‘dwi’n teimlo llawer yn fwy iach a heini yn gyffredinol.

Yn ogystal â’r manteision corfforol, mae cerdded hefyd yn rhoi lle i mi. Mae gennym ni oll fywydau gwaith prysur ac rydym yn treulio rhannau helaeth o’n diwrnod yn rhuthro o un lle i’r llall ond ‘dwi wedi canfod fod taith gerdded dawel adref yn llwyddo i leihau straen ac yn ffordd ddymunol o bontio rhwng gwaith a gartref.

A minnau’n gymaint o eiriolwr dros gerdded, ni allwn wrthod y cyfle i gymryd rhan yn yr her cyfrif camau! Mae fy nhîm – Senior Moments – yn cynnwys fy nghyd-aelodau y Bwrdd Gweithredol, Karen Holford, Amanda Coffey a Claire Saunders, a fy Rheolwr Busnes, Tom Hay. Hyd yn hyn, rydym wedi gwneud cyfanswm o 1805159 o gamau rhyngom, gan ein gosod ymysg 20 o dimau uchaf Prifysgol Caerdydd. Ond er bod elfen gystadleuol wastad yn hwyl, nid ein safle sy’n bwysig. Y peth pwysig yw ein bod ni gyd yn gweld gwelliannau yn ein lles drwy wneud newidiadau mân yn ein harferion. P’un ai dewis defnyddio’r grisiau neu fynd am dro yn yr heulwen amser cinio, mae popeth yn cyfrif ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae’n bosibl y bydd yr her cyfrif camau yn dod i ben ar ôl wyth wythnos ond mae cerdded er budd eich lles yn newid hirdymor yn eich ffordd o fyw. Felly, ymunwch â mi a gwneud cerdded yn rhan o’ch trefn dyddiol trwy’r flwyddyn – bydd yn gwneud cymaint o ddaioni i’ch lles ag y mae wedi ei wneud i mi.