Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

14 Mai 2018
 • Hysbyswyd y Senedd ynghylch penodiad yr Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-ganghellor ymchwil, arloesi a menter o 1 Medi 2018.
 • Roedd yr Is-Ganghellor wedi mynychu cyfarfod Grŵp Russell lle codwyd materion yn ymwneud â gofynion ariannu cyfatebol.
 • Bu rhywfaint o weithgarwch Twitter diweddar mewn perthynas â’r Datganiad ar Asesu Ymchwil (DORA), a chytunwyd y byddai papur ar lofnodi’r cytundeb yn dod i’r Bwrdd Gweithredol nesaf.
 • Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal Symposiwm Coleg llwyddiannus gyda saith o siaradwyr rhyngwladol.
 • Nodwyd penodiad yr Athro James Hegarty yn Bennaeth yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd o 1 Medi 2018.
 • Derbyniodd y Bwrdd bapur ar yr ymarferiad effaith REF a gynhaliwyd ar 14-15 Mawrth 2018 i adolygu datblygiad astudiaethau achos effaith y Brifysgol yn barod i’w cyflwyno i REF 2021.
 • Derbyniodd y Bwrdd bapur ar ddatblygu partneriaeth strategol gyda Phrifysgol Campinas (Universidade Estadual de Campinas) neu UNICAMP ym Mrasil. Cymeradwywyd y cynnig, a bydd yn cael ei gyflwyno i Senedd.
 • Derbyniodd y Bwrdd ymateb drafft y Brifysgol i ymgynghoriad Adran Addysg y Deyrnas Unedig ar weithredu’r Fframwaith Canlyniadau Myfyrwyr a Rhagoriaeth Addysgu ar Lefel Pwnc.
 • Derbyniodd y Bwrdd y Sylwadau Ysgrifenedig drafft a gyflwynwyd gan y Myfyrwyr.
 • Derbyniodd y Bwrdd gofrestr risg y Bwrdd Gweithredol/Colegau/Gwasanaethau Proffesiynol, a oedd bellach yn cynnwys cofrestr Brexit. Gwnaed nifer o newidiadau, a bydd hyn yn awr yn mynd ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau.
 • Derbyniodd y Bwrdd yr achos busnes o blaid ehangu Ysgol Bensaernïaeth Cymru. Cytunwyd ar fuddsoddiad llawn i gefnogi ehangu’r Ysgol a bydd yr achos yn awr yn mynd ymlaen i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau.
 • Derbyniodd y Bwrdd adroddiad interim y Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol. Cytunwyd y dylid cynnwys ffotograffau o’r mannau a adnewyddwyd cyn y gwaith a wedyn, a bod hynny’n awr yn mynd i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau.
 • Derbyniodd y Bwrdd bapur oedd yn rhoi sicrwydd i’r aelodau na dderbyniwyd cwynion ynghylch dull codi arian Prifysgol Caerdydd yn dilyn mabwysiadu dogfen Hawliau Arianwyr Caerdydd i sicrhau cydymffurfiaeth â Chôd Ymarfer Codi Arian y Rheoleiddiwr Codi Arian.
 • Derbyniodd y Bwrdd adroddiad cynnydd y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Nodwyd cydymdeimlad y Bwrdd â theulu Mr Phillip Rasmussen, Cyfarwyddwr Cyllid IQE, a oedd wedi marw’n ddiweddar mewn damwain feicio.  Nodwyd y cynnydd hyd yma a newidiadau i’r Bwrdd.  Byddai’r cynllun busnes yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru yn ystod yr haf.
 • Derbyniodd y Bwrdd agenda ddrafft y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau er gwybodaeth.
 • Derbyniodd y Bwrdd agenda ddrafft y Senedd er gwybodaeth.
 • Derbyniodd y Bwrdd agenda ddrafft y Pwyllgor Llywodraethu er gwybodaeth.

Derbyniodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Diweddariad misol ar geisiadau myfyrwyr
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Diweddariad misol Ymchwil ac Arloesedd
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor
 • Diweddariad misol am weithgareddau’r genhadaeth ddinesig
 • Diweddariad ar yr amgylchedd allanol
 • Adroddiad misol prosiectau Ystadau