Month: Mai 2018


Cerdded er budd ein lles

Posted on 29 Mai 2018 by Jayne Sadgrove

Y mis hwn, rydw i wedi ymuno â thua 300 o aelodau staff ar draws y campws i ymrwymo i gymryd rhan mewn Her Cyfrif Camau wyth wythnos o hyd. Dechreuodd yr her hon ar gyfer y gweithle, a ddatblygwyd gan elusen Paths for All, ar 30 Ebrill ac mae’n para wyth wythnos. Mae 58
Read more


Helpwch ni i’ch ‘nabod yn well

Posted on 21 Mai 2018 by Helen Murphy

Rwy’n frwd iawn dros gydraddoldeb ac i mi, mae hynny’n golygu nid yn unig hyrwyddo hawliau cyfartal ond hefyd sicrhau cydraddoldeb yn y modd rydym yn trin ein gilydd, ac mewn cyfleoedd ar gyfer pob aelod o’n staff.  Wrth edrych o gwmpas ar rai o’r pwyllgorau a’r byrddau yn y Brifysgol, caf y teimlad nad
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

Posted on 14 Mai 2018 by Mark Williams

Hysbyswyd y Senedd ynghylch penodiad yr Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-ganghellor ymchwil, arloesi a menter o 1 Medi 2018. Roedd yr Is-Ganghellor wedi mynychu cyfarfod Grŵp Russell lle codwyd materion yn ymwneud â gofynion ariannu cyfatebol. Bu rhywfaint o weithgarwch Twitter diweddar mewn perthynas â’r Datganiad ar Asesu Ymchwil (DORA), a chytunwyd y byddai
Read more


Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Posted on 8 Mai 2018 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o’i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r dyfarniadau hyn yn golygu mai Prifysgol Caerdydd fydd cartref rhai o ymchwilwyr gorau’r byd sydd ar ddechrau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac y
Read more


Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Posted on 8 Mai 2018 by

Annwyl fyfyriwr, Dyma nodyn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau i fynd i’r afael a’r aflonyddwch a achoswyd o ganlyniad i’r gweithredu diwydiannol diweddar. Mae staff wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod gwyliau’r Pasg, ac ers hynny, i wneud trefniadau i fynd i’r afael â chyfleoedd dysgu ac addysgu a gollwyd.
Read more