Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

30 Ebrill 2018
 • Nodwyd y bu’r Is-Ganghellor yn bresennol yn y Cyngor GW4; trafodwyd y Gynghrair Diogelwch Dŵr ac ystyrir ei bod yn fodel ar gyfer cydweithio pellach.
 • Nodwyd bod yr Ysgol Meddygaeth ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau i Athena SWAN, a bod y naill Ysgol a’r llall wedi cael gwobr Efydd.
 • Nodwyd llwyddiant Gornest y Prifysgolion, gyda Phrifysgol Caerdydd yn ennill Tarian Gornest Prifysgolion Cymru.
 • Nodwyd y bydd yr Athro Siladitya Bhattacharya yn dechrau ar ei swydd fel Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth ar 1 Mai.
 • Nodwyd bod yr Athro Allemann, yr Athro Steve Bentley a’r Athro Sam Evans wedi ymweld â Tsieina a chwrdd ag Arlywydd Prifysgol Technoleg Dalian.
 • Nodwyd bod yr Athro Roger Whitaker a Dr Pete Burnap wedi ennill Gwobr Cyflymu Arloesedd Data WEFO.
 • Nodwyd y byddai’r Is-Ganghellor yn rhoi proses chwilio mewnol ar waith ar gyfer Pennaeth Dirprwy Is-Ganghellor newydd Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.
 • Derbyniodd y Bwrdd weithdrefnau’r dyrchafiadau academaidd ar gyfer 2018/19. Cymeradwyodd y Bwrdd y gweithdrefnau y byddai’r Senedd nawr yn eu hystyried.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad llafar gan bob aelod ynghylch eu harsylwadau fel hyrwyddwyr ar gyfer nodweddion gwarchodedig Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I) y dyrannwyd iddynt.
 • Cafodd y Bwrdd ddadansoddiad ac argymhellion Cynllun Gwobr Cyfraniad Rhagorol (OCAS) ar gyfer 2018.
 • Cafodd y Bwrdd yr ymateb drafft i adolygiad Adran Addysg y DU o ariannu ac addysg ôl-18: galw am dystiolaeth. Yn amodol ar fân ddiwygiad, cymeradwywyd yr ymateb ar gyfer ei gyflwyno.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar gyflawni Nod Rhagoriaeth AUA a chyflawni yn erbyn yr Ymrwymiad Technegol. Nodwyd bod y Brifysgol wedi ymrwymo i Nod Rhagoriaeth AUA ac Ymrwymiad Technegol yn 2017, a bod y cynllun gweithredu drafft yn manylu ynghylch sut y gallai’r Brifysgol symud tuag at Farc Rhagoriaeth AUA ar gyfer yr holl Wasanaethau Proffesiynol a sut y gallai’r Brifysgol gyflawni ei rhwymedigaethau a’i hymrwymiad i gyflawni yn erbyn yr Ymrwymiad Technegol.  Cytunwyd ar y cynllun gweithredu a byddai hefyd yn cael ei gynnwys yn Strategaeth y Bobl.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafft y cylch tair blynedd ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor; cytunwyd y byddai’r Prif Swyddog Gweithredu yn trafod gyda Chadeirydd y Cyngor i leihau nifer y cyfarfodydd Cyngor i bedwar a’r goblygiadau i’r is-bwyllgorau.
 • Cafodd y Bwrdd amserlen o gyfarfodydd y Bwrdd ar gyfer 2018/19, i’w nodi.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad ynghylch Prosiect yr Ystadau Mawr i’w nodi gan y Cyngor.
 • Cafodd y Bwrdd agenda ddrafft y Cyngor i’w nodi.
 • Cafodd y Bwrdd ei hysbysu am rôl y Brifysgol gyda Ras Cefnfor Volvo 2018.
 • Cafodd y Bwrdd ei hysbysu am arweinyddiaeth Llafur Cymru.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol

 • Adroddiad ariannol misol