Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

16 Ebrill 2018
 • Nodwyd bod yr Athro Boyne wedi’i benodi’n Bennaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberdeen o 1 Awst 2018 ymlaen, a rhoddwyd llongyfarchiadau Athro Boyne.
 • Nodwyd bod y gweithredu diwydiannol ynghylch y pensiynau wedi’i atal. Byddai’r cyfarfodydd neuadd dref i fyfyrwyr a staff a drefnwyd ar gyfer yr wythnos hon yn mynd rhagddynt yn unol â’r cynlluniau.
 • Nodwyd bod yr Is-Ganghellor a’r Athro De Leeuw wedi ymweld â Phrifysgol Campinas (Unicamp) ym Mrasil a’i fod wedi cynnal cyfarfodydd â’r Rheithor a’r Is-Reithor.
 • Cafodd y Bwrdd y strategaeth dair blynedd fydd yn cael ei chyflwyno i CCAUC ar gyfer dyfarniad Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang gan CCAUC, a’i chymeradwyo.
 • Cafodd y Bwrdd y Côd Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a’i Lywodraethu diwygiedig a gafodd ei adolygu a’i gymeradwyo gan Bwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil y Brifysgol ym mis Mawrth. Mae Pwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil y Brifysgol yn gyfrifol am gynnal y Côd Ymarfer Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a’i Lywodraethu ac am adolygu ei effeithiolrwydd yn rheolaidd, ac i fodloni’r cyfrifoldeb hwn roedd y Côd Ymarfer yn destun cylch adolygu blynyddol.  Cytunodd y Bwrdd i’w gymeradwyo ac argymell y dylai’r Pwyllgor Llywodraethu, y Senedd a’r Cyngor ei gymeradwyo.
 • Cafodd y Bwrdd yr adroddiad blynyddol am ei gyd-fentrau. Roedd y papur yn cynnig newyddion bras am bob un o gyd-fentrau’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo’r papur i’w nodi gan y Pwyllgor a Chyngor Polisïau ac Adnoddau.
 • Cafodd y Bwrdd Arolwg Ar-lein Gyrfaoedd mewn Ymchwil Prifysgol Caerdydd, a’i gymeradwyo. Bydd yr arolwg yn cael ei ddefnyddio i lywio cynllun gweithredu ar gyfer cydymffurfiaeth â’r Concordat er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyniad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil y Brifysgol ym mis Medi 2018.
 • Cafodd y Bwrdd bapur sy’n amlinellu’r diweddaraf ynghylch diogelu data, a chrynodeb o’r gweithgareddau a wnaed i roi’r gofynion sydd ar y gweill o ganlyniad i’r Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) ar waith.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Diweddariad misol o geisiadau myfyrwyr
 • Adroddiad Chwarterol Dangosfwrdd Adnoddau Dynol
 • Diweddariad misol ymchwil ac arloesedd
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Diweddariad misol am genhadaeth ddinesig
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Diweddariad ar yr amgylchedd allanol