Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Streic: Cefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu

11 Ebrill 2018

Neges i fyfyrwyr gan Yr Athro Amanda Coffey – Dirprwy Is-ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd – ynghylch sut mae’r Brifysgol yn parhau i gefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu ar ôl gwyliau’r Pasg.

Annwyl fyfyrwyr,

Wrth i chi baratoi i ail-gydio yn eich astudiaethau ar ôl gwyliau’r Pasg, hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut gall y Brifysgol barhau i gefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu. Rydym am wneud yn siŵr bod yr holl gymorth posibl ar gael ar eich cyfer er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer y cyfnod arholiadau sydd ar y gweill.

Byddwch yn ymwybodol bod amserlenni arholiadau wedi’u cyhoeddi ac i’w gweld ar SIMS ar-lein. Bydd yr holl arholiadau yn cael eu cynnal yn ôl yr amserlenni gwreiddiol, a bydd yr arholiadau yn asesu’r dulliau dysgu a gyflwynwyd.

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer eich arholiadau, bydd Cefnogi a Lles Myfyrwyr yn cynnig cyfres o ddosbarthiadau sgiliau arholiad yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill 2018. Mae’r sesiynau hyn yn agored i bawb ac yn gyfle i gael cyngor ar ddulliau effeithiol o adolygu, yn ogystal ag awgrymiadau ynghylch arholiadau.

Mae’r rhain yn ychwanegol at y camau a amlinellwyd gan eich Ysgolion i fynd i’r afael â modiwlau a effeithiwyd gan y gweithredu diwydiannol yn ddiweddar. Mae’r dosbarthiadau sydd ar gael yn cynnwys sesiynau am ysgrifennu traethodau ar gyfer arholiadau a rheoli amser ar gyfer adolygu ac arholiadau. Mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gadw lle ar gael yma.

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol hefyd yn cynnig ‘Pecyn Goroesi Arholiadau’ drwy gydol cyfnod yr arholiadau. Gallwch hefyd ddefnyddio’r teclyn Mannau Astudio rhwng 23 Ebrill a 3 Mehefin i’ch helpu i ddod o hyd i fannau astudio sydd ar gael ar draws y campws.

Rydym yn gwybod bod yr aflonyddwch a achoswyd gan y gweithredu diwydiannol wedi peri pryder a gofid i rai ohonoch.  Mae ein tîm Cwnsela, Iechyd a Lles wrth law fel bod cyfle i chi rannu eich pryderon mewn amgylchedd cyfrinachol a diogel. Maent hefyd yn cynnig nifer o sesiynau i grwpiau a gweithdai sy’n cwmpasu amrywiaeth o faterion. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Yn olaf, efallai y byddwch yn ymwybodol bod aelodau UCU ar hyn o bryd yn pleidleisio ar y cynnig a gyflwynwyd gan UUK, a allai roi terfyn ar y gweithredu diwydiannol presennol. Disgwylir canlyniad y bleidlais honno ddiwedd yr wythnos hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad pan fydd yn hysbys. Bydd eich Ysgol yn cysylltu â chi os bydd y canlyniad yn cael effaith bellach ar eich dosbarthiadau, a bydd hefyd yn cynghori ar y camau y bydd y Brifysgol yn eu cymryd mewn ymateb. Cadwch lygad ar eich negeseuon ebost dros y penwythnos.

Yn ogystal, bydd yr Is-Ganghellor yn cynnal cyfarfod agored i fyfyrwyr ddydd Mawrth 17 Ebrill, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr fynegi unrhyw bryderon sydd ganddynt. Gallwch gadw eich lle yma.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl i’r Brifysgol yr wythnos nesaf.

Yn gywir,

Yr Athro Amanda Coffey

Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd