Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Streic: Cynlluniau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl

23 Mawrth 2018

Y diweddaraf i fyfyrwyr gan y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd am sut rydym am barhau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl.   

 

Annwyl fyfyriwr,

Wrth i lawer ohonoch fynd adref dros y Pasg, hoffwn roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym am barhau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl.

Rydw i’n sylweddoli bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai anodd a heriol i rai ohonoch, a bod y sefyllfa wedi effeithio ar rywfaint o ddysgu ac addysgu.

Mae’n ddrwg iawn gennym fod y sefyllfa hon wedi codi, a hoffwn eich sicrhau ein bod yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr eich bod yn deall pa gamau lliniaru y byddwn yn eu cymryd o ganlyniad i’r tarfu a achoswyd gan y streic.

Dylech fod wedi cael gwybodaeth fanwl yr wythnos hon gan eich ysgol i nodi’r camau a gaiff eu cymryd ar gyfer pob modiwl y mae’r streic wedi effeithio arnynt.

Os nad ydych wedi cael y manylion hyn, edrychwch ym mewnflwch eich cyfrif ebost yn y Brifysgol ac ar Dysgu Canolog.

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa eich Ysgol a ddylai allu rhoi gwybodaeth i chi.

Rydw i’n falch o allu rhoi gwybod ein bod wedi creu llinell gymorth a chyfeiriad ebost penodedig erbyn hyn ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynglŷn â’r aflonyddwch a achoswyd gan y streic.

Bydd y Llinell Gymorth i Fyfyrwyr am y Streic, 029 2251 1333, ar agor ar ddiwrnodau gwaith yn ystod gwyliau’r Pasg – dydd Mawrth 27 Mawrth i ddydd Gwener 13 Ebrill – rhwng 9am a 5pm.

Gallwch hefyd anfon ebost at: disruptionadvice@caerdydd.ac.uk ac fe wnawn ein gorau i ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.

Gallaf gadarnhau hefyd y byddwn yn cyhoeddi amserlen yr arholiadau ar amser ddydd Iau 29 Mawrth 2018.

Bydd arholiadau yn cael eu cynnal yn ôl y disgwyl, a bydd yr arholiadau yn asesu’r dulliau dysgu a gyflwynwyd.  Os, mewn amgylchiadau eithriadol, bu angen gwneud newidiadau i arholiadau ac asesiadau o ganlyniad i darfu ar fodiwlau, bydd eich Ysgol academaidd wedi rhoi gwybod i chi.

Mae rhai ohonoch wedi holi ynghylch ceisiadau am amgylchiadau esgusodol. Mi fedra i eich sicrhau y bydd pob Bwrdd Arholi wedi cael gwybod am bob achos pan mae’r streic wedi amharu’n uniongyrchol ar addysgu a’r camau lliniaru a gymerwyd.

Mi fedra i gadarnhau bod yr holl fodiwlau y mae’r streic wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol yn cael eu hystyried yn rhai lle bu diffyg neu anghysondeb yn null cyflwyno a/neu asesu’r modiwl. Felly, ni fydd angen i chi roi gwybod am y rhain fel amgylchiadau esgusodol.  Bydd addasiadau priodol yn cael eu gwneud.

Dylech barhau i roi gwybod am yr holl amgylchiadau esgusodol eraill, er enghraifft sy’n ymwneud â salwch neu amgylchiadau personol eraill, yn y ffordd arferol.

Cewch ragor o wybodaeth am sut i wneud hyn yn: https://intranet.cardiff.ac.uk/students/study/exams-and-assessment/extenuating-circumstances

Mae rhai myfyrwyr wedi sôn am hawlio iawndal ac mae hyn wedi cael cryn sylw yn y cyfryngau. Ein blaenoriaeth a’n hymrwymiad bob amser yw gwneud yn siŵr bod pob myfyriwr yn cael cyfleoedd priodol ar gyfer dysgu ac asesu.

Cofiwch gadw llygad ar y wybodaeth a gyhoeddir yn y cwestiynau cyffredin i fyfyrwyr, Dysgu Canolog ac mewn negeseuon ebost gan eich ysgol. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yn rheolaidd.

Yn olaf, rydym yn disgwyl i’r seremonïau graddio gael eu cynnal yn ôl yr amserlen wreiddiol a bydd gwahoddiadau’n cael eu hanfon cyn bo hir.

 

Yn gywir,

 

Yr Athro Amanda Coffey

Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd