Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

19 Chwefror 2018
 • Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol.
 • Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o staff o’r Ysgol Busnes wedi marw y bore yma.
 • Nodwyd bod Sarah Hoefflin, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi ennill medal aur yn y gystadleuaeth sgïo slopestyle i fenywod yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf.
 • Nodwyd bod yr Athro Thomas wedi cael cyfarfod gyda chynrychiolwyr WEFO a bod y Brifysgol wedi cael ei hannog i fwrw ymlaen â’i cheisiadau erbyn y dyddiad cau ddiwedd mis Mawrth 2018.
 • Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau Diemwnt yr wythnos ddiwethaf.
 • Mae’r Bwrdd wedi cael drafft y Strategaeth Galluogi Cynaliadwyedd Amgylcheddol ac mae wedi’i chymeradwyo yn amodol ar ambell fân-newid. Mae’r strategaeth yn rhoi manylion y weledigaeth a’r blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar ddulliau adrodd am y gwahaniaeth mewn cyflogau rhwng dynion a menywod. Mae’n ofynnol i sefydliadau addysg uwch yn Lloegr sydd â 250 neu ragor o weithwyr, roi gwybod am y gwahaniaeth yng nghyflogau dynion a menywod ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Nid yw hynny’n ofynnol yng Nghymru ar hyn o bryd. Fodd bynnag, cytunwyd y byddai gwybodaeth am y gwahaniaeth yng nghyflogau dynion a menywod ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael ei rhoi ar wefan Llywodraeth y DU a gwefan y Brifysgol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur sy’n amlinellu cynllun benthyciad di-log ar gyfer tocynnau teithio blynyddol. Cymeradwyodd y Bwrdd y papur yn amodol ar ambell fân-newid. Caiff ei roi ar waith o 1 Ebrill 2018 ymlaen a’i lansio yn ystod yr Wythnos Gynaliadwyedd.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafft yr ymateb i CCAUC ynghylch y defnydd a wneir o ddyraniad cyfalaf ymchwil 2017/18. Cymeradwyodd y Bwrdd y papur, yn amodol ar ambell fân-newid. Mae’r papur yn rhoi syniad cychwynnol o’r prosiectau ymchwil cyfalaf yr ydym yn bwriadu eu cynnwys yng nghais CCAUC i Lywodraeth Cymru am arian cyfatebol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am sut gallai’r Brifysgol fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd a gynigir gan y Strategaeth Ddiwydiannol.
 • Nodwyd bod adolygiad Lloegr o ariannu ôl-18 wedi’i gyhoeddi heddiw. Er na fydd adroddiad yr adolygiad am barod am tua blwyddyn arall, gwnaed y sylw y byddai’n rhaid i’r Brifysgol ddechrau meddwl am y modd y gallai’r argymhellion effeithio ar Gymru.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Diweddariad misol o geisiadau myfyrwyr
 • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop
 • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd