Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

11 Rhagfyr 2017
L-R: Dr Justin John, Professor Gary Baxter, Professor Sir Mansel Aylward, Dr Sharon Hopkins, Professor Keith Harding
L-R: Dr Justin John, Professor Gary Baxter, Professor Sir Mansel Aylward, Dr Sharon Hopkins, Professor Keith Harding

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyrraedd 70 oed, mae llawer o sôn am sut gall arloesedd drawsnewid bywydau cleifion. Fis Gorffennaf nesaf, bydd Cymru fel cenedl yn dathlu gwaddol Aneurin Bevan drwy edrych ymlaen at dechnegau a thechnolegau newydd i gynnal y GIG drwy’r 21ain ganrif.

Yn ddiweddar, es i i ddathliad pen-blwydd arall – 25 mlynedd ers sefydlu Medicentre Caerdydd – a chefais fy atgoffa faint sydd eisoes yn cael ei wneud dim ond 30 milltir o dref enedigol Bevan, Tredegar, i ddatblygu gwasanaethau, triniaethau a dyfeisiau clyfar newydd er budd pawb.

Cafodd Medicentre Caerdydd, menter gydweithredol gan Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ei sefydlu ym 1992, ac mae wedi rhoi busnesau newydd a chwmnïau deillio ym maes technoleg feddygol ar drywydd llwyddiant. Mae’r Medicentre, sy’n cynnwys mwy na 30 o gwmnïau ar hyn o bryd, wedi helpu i ddatblygu rhai o arweinwyr arloesedd clinigol Cymru.

Ymhlith y tenantiaid nodedig a chynfyfyrwyr mae Alesi Surgical, Q Chip ac Ymchwil Clinigol Synexus. Mae un ar ddeg o gwmnïau wedi tyfu a chyrraedd pwynt lle maent yn barod i adleoli neu gael eu prynu – at ei gilydd, mae gwerth y cwmnïau a brynwyd dros £30m.

Mae stori llwyddiant Medicentre yn dangos dau beth pwysig. Yn gyntaf, nid oes y fath beth ag arloesi dros nos. Mae amynedd a chyd-ddealltwriaeth yn galluogi pobl i ymddiried yn ei gilydd dros amser. Mae ein menter ein hun ar gyfer cydnabod rhagoriaeth arloesedd – Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd – yn 20 oed y flwyddyn nesaf.

Yn ail, mae partneriaethau cryf a hirdymor yn denu arbenigedd a buddsoddiadau. Mae ein gwaith gydag IQE, er enghraifft, yn dyddio nôl 30 mlynedd ond dim ond nawr mae ecosystem Lled-ddargludyddion Cyfansawdd newydd yn datblygu ar draws y Ddinas-ranbarth a thu hwnt.

Gyda phartneriaethau cadarn sy’n troi’n gyfeillgarwch, mae enw da Caerdydd fel Cartref Arloesedd yn mynd y tu hwnt i adeiladau sgleiniog a thechnoleg newydd. Yn ganolog iddo mae ein myfyrwyr a staff, sy’n trawsnewid ein gwaith ac yn newid ein dinas. Mae eu cyfraniad yn enfawr ac yn sail i bopeth a wnawn.

Mae’r rhan fwyaf ingol yn nathliadau Medicentre yn profi’r pwynt hwn: tusw o flodau i Mair Davies, gweinyddwr Medicentre, a gyflwynwyd gan yr Athro Keith Harding, cyfaill iddi ers amser maith, a Deon Arloesedd Clinigol.

Wedi’r cyfan, arloesedd yw pobl wych yn gwneud gwaith gwych. Felly Pen-blwydd Hapus, Medicentre. Edrychwn ymlaen at 25 mlynedd arall o lwyddiannau rhagorol.