Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

27 Tachwedd 2017
 • Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing.
 • Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd.
 • Nodwyd bod Medicentre Caerdydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 mlynedd gyda Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, fel gŵr gwadd.
 • Nodwyd y byddai’r Pwyllgor REF yn adolygu REF Treigl II yfory ac y byddai’r Athro Thomas yn cwrdd â’r Is-ganghellor a Dirprwy Is-gangellorion y Coleg ym mis Rhagfyr i drafod y canlyniadau.
 • Nodwyd bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru am gynnal Cynhadledd Datblygiad Academaidd rhwng y De-orllewin a De Cymru.
 • Nodwyd y byddai’r Ffordd Ymlaen 2018-2023 yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2018 gyda mwy o ymgysylltu gan staff yn ystod Wythnos Siarad staff, a bod disgwyl y bydd digwyddiad lansio yn cael ei gynnal yn y Senedd ddiwedd mis Mawrth.
 • Cafodd y Bwrdd bapur oedd yn gwerthuso’r ysgoloriaethau rhyngwladol a gynigir ar hyn o bryd, ac yn gofyn am i’r trefniadau ariannu barhau. Cytunwyd i gymeradwyo’r arian a awgrymwyd ar gyfer ysgoloriaethau allanol/partner rhyngwladol a’r buddsoddiad a gytunwyd ar gyfer ysgoloriaethau Ymchwil Ôl-raddedig, ac i gymeradwyo’r cais i barhau â’r cynlluniau ysgoloriaeth ar gyfer graddau Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir am dair blynedd yn olynol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur yn amlinellu’r cynlluniau ar gyfer strategaeth addysg ddigidol y Brifysgol. Nodwyd bod amrywiaeth o offer a phecynnau meddalwedd ar draws y Brifysgol, ac y byddai’n ddefnyddiol cael ymagwedd gyson ar draws y Brifysgol er mwyn sicrhau bod staff a myfyrwyr yn cael cefnogaeth effeithiol.  Cytunwyd i gymeradwyo’r cynlluniau.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad briffio ar gyllideb diweddar y Canghellor.

Cyflwynwyd i’r Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol

 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredu
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd