Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Fy chwe mis cyntaf

8 Tachwedd 2017

Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, rydw i wedi ymweld â phob un o’n saith Ysgol ac wedi mwynhau siarad â chydweithwyr a myfyrwyr, yn ogystal â chymryd cip ar gyfleusterau ymchwil ac addysgu. Mae’r holl ddatblygiadau arloesol yn ein Hysgolion wedi gwneud argraff arnaf.

Wrth i’r flwyddyn academaidd newydd fwrw rhagddi, mae’n bwysig ein bod yn parhau i weithio ar ein blaenoriaethau a hoelio ein sylw ar y meysydd lle allwn ni wella, yn ogystal â dathlu lle’r ydym ni’n gwneud yn dda. Wrth baratoi ar gyfer lansio’r Ffordd Newydd Ymlaen rydym ni eisoes wedi dechrau gweithio ar ddatblygu cynlluniau gweithredu, ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chydweithwyr ar draws y Coleg i sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau strategol. Credaf mai dim ond mewn amgylchedd lle mae pob aelod o staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u bod yn gallu gwireddu eu llawn botensial y gallwn gyflawni hyn. Felly mae gwella cymorth yn un o flaenoriaethau Bwrdd y Coleg eleni. Yn ddiweddar, ymwelodd y Rheolwr Datblygu Sefydliadol, Karen Cooke a Manjit Bansal, Cadeirydd y Rhwydwaith BME+ a chyfarfod Bwrdd y Coleg i’n hysbrydoli a’n haddysgu ar newidiadau cadarnhaol mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae bwriad i adrannau a Cholegau eraill ymweld â Bwrdd y Coleg i wella ein diwylliant gweithio cydweithredol.

Mae ein myfyrwyr yn parhau i’n cydnabod am ansawdd uchel ein hadnoddau dysgu ac addysgu ac rydym wedi cael adborth arbennig o dda yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ar gyfer ein rhaglenni Meistr Integredig, sy’n cael eu cynnig yn y mwyafrif o’n hysgolion.  Rydym ni’n gwybod bod lle i wella mewn nifer o feysydd, ac rydw i wedi cwrdd â phob ysgol i drafod sut y gellid cyflawni hyn.  Rydym ni wedi dechrau adolygiad treigl o’n haddysgu, a fydd yn canolbwyntio ar welliant parhaus a dathlu rhagoriaeth.  Rydw i’n arbennig o falch pan mae ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i ennill gwobrau am eu hymdrechion, ac eleni enillodd un o’n graddedigion cyfrifiadureg, Samuel Martin, wobr yn y Gwobrau mawreddog i Israddedigion ar gyfer datblygu robot sganio 3D cost-isel y gellir ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd adfer trychineb.

Gwnaed argraff arnaf hefyd gan ein tîm Coleg gwych, a’u gwaith caled a’u hymrwymiad i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn ymateb i anghenion ein Hysgolion.

Ym mis Hydref, roeddwn i’n falch iawn o glywed bod yr Athro Graham Hutchings, Cyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd, wedi ennill y wobr Advanced Environmental Solutions Prize gan gwmni ENI o’r Eidal am ddatblygu proses sy’n defnyddio’r metel gwerthfawr aur fel catalydd i gynhyrchufinyl clorid yn hytrach na chatalydd mercwri hynod wenwynig. Caiff finyl clorid ei drosi yn PVC, y trydydd plastig polymer mwyaf poblogaidd yn y byd.

Yn olaf, lansiodd ein Cyfres gyntaf o Ddarlithoedd Coleg ym mis Medi gyda darlith hynod lwyddiannus gan yr Athro Patrick Sutton ar donnau disgyrchol. Yna, roedd Grŵp Ffiseg Ddisgyrchol Prifysgol Caerdydd yn dathlu dyfarnu Gwobr Nobel eleni mewn Ffiseg i Rainer Weiss, Barry C. Barish a Kip S. Thorne am  gyfraniadau i’r synhwyrydd LIGO ac arsylwi tonnau disgyrchol. Yn ystod y degawd diwethaf, mae ein Grŵp Ffiseg Disgyrchiant, sy’n rhan allweddol o dîm LIGO, wedi gosod y sylfeini ar gyfer sut yr awn ati i ddarganfod tonnau disgyrchiant, ac maent wedi datblygu algorithmau a meddalwedd newydd sydd, erbyn hyn, yn offer safonol ar gyfer chwilio am y signalau hyn.

Fis diwethaf, roeddem ni’n falch iawn o groesawu’r Athro Aseem Inam o Ysgol Bensaernïaeth Cymru a gyflwynodd ddarlith hir-ddisgwyliedig ar “Drawsnewid Dinasoedd/Trawsnewid Trefolaeth” . Ymunodd yr Athro Inam â ni’r llynedd fel Cadeirydd Dylunio Trefol, gan arwain ar un o’n rhaglenni ôl-raddedig mwyaf llwyddiannus, yr MA mewn Dylunio Trefol sy’n cael ei gynnal ar y cyd â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. Roedd hi’n ddiddorol iawn clywed sut mae myfyrwyr ar y cwrs yn defnyddio Caerdydd, y ddinas, fel eu labordy yn ogystal ag archwilio cynseiliau o amgylch y byd. Mae’r ffilm fer hon yn rhoi crynodeb diddorol iawn o’r hyn y mae’r cwrs yn ei gynnig https://www.youtube.com/watch?v=4nZHAcgA_nY

Rydw i’n edrych ymlaen at ddarlithoedd arddangos gan lawer mwy o’n cymuned ddawnus ar draws y flwyddyn academaidd nesaf ac yn gobeithio gweld cydweithwyr o bob rhan o’r brifysgol yn y darlithoedd, yn ogystal â’r derbyniad sy’n dilyn pob sgwrs.