Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

4 Medi 2017
 • Nodwyd bod stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod wedi derbyn sylw da.
 • Nodwyd bod dyfarniad o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr EPSRC wedi’i sicrhau i gefnogi gweithgareddau ymchwil gyda Phrifysgol Namibia.
 • Nodwyd y dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ernest Rutherford STFC i David Alonso yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.
 • Nodwyd llwyddiant y tair ysgol haf ryngwladol gyda thros 110 o fyfyrwyr yn mynychu a drefnwyd gan Goleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ac y byddai hyn yn cael ei gyflwyno ar draws y Coleg.
 • Nodwyd bod dros £4.5 miliwn o addunedau newydd wedi’u derbyn yn ystod 2016/17, oedd yn rhagori ar y targed Datblygu a Chyn-fyfyrwyr o £2.5 miliwn.
 • Nodwyd bod Llywodraeth Cymru’n symud ymlaen ar brentisiaethau gradd.
 • Llongyfarchodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol Ilona Johnson o’r Ysgol Deintyddiaeth sydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol.
 • Nodwyd bod cynghrair Academaidd Prifysgolion y Byd wedi gosod y Brifysgol ymhlith 100 prifysgol gorau’r byd ac yn y 10 uchaf yn y DU.
 • Nodwyd bod y trafodaethau cychwynnol ar Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 newydd eu cyhoeddi gan y Cynghorau Ymchwil ac y byddai papur yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd yr wythnos nesaf yn amlinellu’r meysydd allweddol.  Byddai’r Athro Thomas yn siarad ymhellach gyda Dirprwy Is-Gangellorion y Colegau ynghylch annog ceisiadau am rolau Cadeiryddion is-baneli gan staff oedd â phrofiad blaenorol o baneli.
 • Cafodd y Bwrdd y drafftiau diweddaraf o Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a’r is-strategaethau sydd wedi ystyried ymgynghoriad y bwrdd o adborth staff yn yr haf.  Byddai’r strategaethau’n cael eu prawfddarllen yn derfynol ac yna eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo.
 • Cafodd y Bwrdd bapur oedd yn darparu dadansoddiad cychwynnol, lefel uchel, o berfformiad y Brifysgol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn 2017.
 • Cafodd y Bwrdd y Cynllun Gweithredol ar gyfer 2017/18 sy’n gosod amcanion lefel uchel, strategol y Brifysgol am y flwyddyn.  Byddai’r adran ar REF yn cael ei hadolygu yng ngoleuni cyhoeddi penderfyniadau cychwynnol ar y REF.  Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Bwrdd i gymeradwyo’r papur a fyddai wedyn yn mynd i’r Cyngor i’w nodi.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb drafft i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig’ ac fe’i hargymhellwyd i’r Cyngor ei gymeradwyo.
 • Cafodd y Bwrdd gynnig i ddiwygio meysydd blaenoriaeth yr arolwg staff yng ngoleuni dadansoddiad pellach ac adborth gan grwpiau ffocws.  Cymeradwyodd y Bwrdd feysydd blaenoriaeth diwygiedig yr arolwg staff sef (i) strategaeth a gwneud penderfyniadau, (ii) llesiant a (iii) cydweithio a chefnogi eraill.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Adroddiad misol Ymchwil ac Arloesedd
 • Adroddiad misol am y gweithgareddau ymgysylltu