Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Helpu llywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus i fynd i’r afael â phrif heriau ym maes polisi

Yr wythnos hon, cawsom wybod y bydd Prifysgol Caerdydd yn gartref i ganolfan ymchwil newydd gwerth £6m. Bydd y ganolfan yn gwneud yn siŵr bod y dystiolaeth orau ar gael ar gyfer llywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus i’w helpu i fynd i’r afael â phrif heriau polisi yr oes sydd ohoni.

Mae Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) wedi ariannu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru am bum mlynedd a bydd ganddi rôl bwysig wrth annog ymarfer proffesiynol a pholisïau i gael eu llunio ar sail tystiolaeth.

Bydd ein hacademyddion, dan arweiniad yr Athro Steve Martin, yn adeiladu ar waith gwych y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ac yn gweithio gyda phrifysgolion ledled y byd. Bydd y materion polisi allweddol yn cynnwys Brexit, cefnogi twf a ffyniant, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad addysg, a sut caiff y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol ei ariannu yn y dyfodol.

Gellir dadlau nad yw llywodraethau a’r gwasanaethau cyhoeddus erioed wedi’u craffu i’r fath raddau nac ychwaith wedi bod o dan gymaint o bwysau. Mae’r ganolfan newydd hon dan ein harweiniad yn rhoi’r cyfle i ni leddfu rhywfaint ar y pwysau hynny, drwy greu syniadau newydd a ffyrdd newydd o fynd i’r afael â phroblemau drwy ddefnyddio tystiolaeth gadarn a dibynadwy.

Rwy’n falch iawn ein bod wedi ein dewis ar gyfer y ganolfan hon. Mae hyn nid yn unig yn dangos y parch amlwg a roddir i’n gwaith ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol, mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ni wneud gwahaniaeth go iawn a allai fod o fudd i’r holl sectorau yn ein cymdeithas. Rhaid diolch i gydweithwyr yn yr Ysgol Busnes, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a’r Ysgol Deintyddiaeth am eu cyfraniad at y cais.

Mae gennym gymuned eang o ysgolheigion sy’n gallu gwneud cyfraniad go iawn i’r ganolfan newydd hon – gallwch gysylltu â Steve Martin i gael rhagor o wybodaeth. Byddwn yn hysbysebu swyddi cyn hir am ymchwilwyr ar bob lefel hyd at ddarllenydd – bydd rhagor o fanylion ar gael ar-lein.