Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

26 Mehefin 2017
 • Nodwyd llongyfarchiadau’r Bwrdd i’r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.
 • Nodwyd bod dirprwyaeth nesaf Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina wedi cyrraedd a’r gobaith oedd y byddai cyfranogwyr yn cael cyfle i ymweld ag Ysgolion i gael trafodaethau’n gysylltiedig â disgyblaethau gyda staff.
 • Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth yr Ysgol Cemeg.
 • Nodwyd ymweliad Syr Mark Walport â’r Brifysgol ar 22 Mehefin 2017 ynghyd â’i barodrwydd i wrando ar syniadau’n gysylltiedig â diwydiant, heb fod yn gyfyngedig i STEM.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar ganlyniad Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) y Brifysgol, a gyflawnodd ddyfarniad arian, canlyniad oedd yn adlewyrchu safle’r Brifysgol o ran ansawdd addysgu gyda dadansoddiad o’r canlyniadau i’w gynnal i ddeall sut i gyflawni canlyniad gwell yn y dyfodol. Diffinnir arian fel ‘cyflenwi addysgu, dysgu a chanlyniadau ansawdd uchel i’w myfyrwyr sydd yn gyson yn rhagori ar ofynion cenedlaethol trylwyr ar gyfer addysg uwch yn y DU.’  Ymysg rhai o’r cryfderau a nodwyd yng nghais Caerdydd oedd cefnogi rhagoriaeth addysgu, buddsoddi yn ein campws, symudedd byd-eang, dysgu a arweinir gan ymchwil, cyfraddau cadw myfyrwyr da a sicrhau bod ein graddedigion yn barod ar gyfer byd gwaith.  Nodwyd y byddai HEFCE yn cynnal adolygiad o’r Fframwaith cyfan gan gynnwys y meincnodau cyn cyhoeddi manyleb y TEF seiliedig ar bynciau.
 • Cafodd y Bwrdd bapur oedd yn amlinellu cynnig drafft ar gyfer strwythur llywodraethu ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf ac amserlen amlinellol yn arwain at y cyflwyniad nesaf. Cytunwyd ar y strwythur gyda rhai mân ddiwygiadau.
 • Cafodd y Bwrdd bapur yn cynnwys dadansoddiad o safle marchnad presennol y Brifysgol a’r argymhellion a wnaed i wella ansawdd israddedigion cartref ac ehangu recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar Gydweithio mewn Arloesi dan y Bartneriaeth Strategol rhwng Prifysgolion Caerdydd a Xiamen. Nodwyd nad oedd gan y berthynas rhwng prifysgolion Caerdydd a Xiamen, hyd yma, ffocws penodol ar arloesi ac amlygodd y papur weithgareddau cyfredol yn y ddau sefydliad gan awgrymu meysydd lle gellid datblygu cydweithio mewn arloesi.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar y polisi ‘Hawliau Cyllidwyr’ newydd a chytunwyd, yn amodol ar rai mân newidiadau, i fabwysiadu’r weithdrefn gwyno newydd o ran codi arian.
 • Cafodd y Bwrdd yr ymateb terfynol i Adolygiad Reid o Ymchwil ac Arloesi a Ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru ac fe’i cymeradwywyd i’w gyflwyno.
 • Cafodd y Bwrdd Adroddiad Canfyddiadau Rhanddeiliaid Gwleidyddol Beaufort 2017 i’w nodi.
 • Cafodd y Bwrdd bapur ar Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus. Byddai ymateb drafft i’r ymgynghoriad yn dod gerbron y Bwrdd ym mis Medi.
 • Nodwyd bod dymuniadau gorau’r Bwrdd yn cael eu hestyn i Mr Davies, yn ei gyfarfod olaf, am ymddeoliad hir a hapus a mynegodd yr Is-Ganghellor ddiolch i Mr Davies am ei wasanaeth hir i’r Brifysgol ac am ei ymdrechion llwyddiannus a’i reolaeth ddarbodus.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Diweddariad chwe misol am ddiogelwch a lles y staff
 • Y diweddaraf am Adeiladau Arloesedd a’r Amgylchfyd Cyhoeddus
 • Adroddiad chwarterol Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol
 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredu
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Adroddiad misol Ymchwil ac Arloesedd
 • Y newyddion diweddaraf am y gweithgareddau ymgysylltu
 • Adroddiad Chwarterol Dangosfwrdd Adnoddau Dynol