Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Pwysigrwydd Mentora

Fel Prifysgol mae gennym draddodiad hir o’n staff yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau lleol. Mae llawer ohonom yn aelodau o fyrddau cynghori, ymddiriedolwyr, llywodraethwyr neu’n gwirfoddoli gyda grwpiau cymunedol. Mae gan lawer ohonom rolau mentora ffurfiol ac anffurfiol gyda phobl o bob oedran ac o wahanol gefndiroedd. Ym mha bynnag ffurf y daw’r ymgysylltu sifig hwn, yn aml mae’r manteision personol a phroffesiynol yn enfawr.

Mae geni brofiad personol o fanteision mentora, fel rhywun sydd wedi cael mentor ac wedi bod yn fentor. Drwy gydol fy ngyrfa, rydw i wedi bod yn ffodus i gael fy mentora gan bobl sydd wedi fy annog a’m cefnogi i gyrraedd fy llawn botensial. Rydw i hefyd wedi cael y fraint a’r profiad hynod foddhaol o fentora pobl ifanc i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a’u sgiliau cyflogadwyedd eu hunain, ac i gyrraedd eu potensial.

Dyna pam rydw i wedi dewis cefnogi One Million Mentors, menter a gynhelir ledled y DU gan Uprising, sy’n mabwysiadu dull arloesol ac yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i drawsnewid y broses o fentora. Diben One Million Mentors yw hyfforddi, recriwtio a chysylltu miliwn o fentoriaid â phobl ifanc yn y DU a’u helpu i fanteisio ar eu talentau a chael swydd, dros y ddeng mlynedd nesaf.

Menter amserol iawn yw hon, yn enwedig yn y cyfnod hwn ar ôl Brexit, lle mae rhaniadau dwfn rhwng cymunedau a chenedlaethau. Mae’n bwysicach nag erioed i ni chwarae ein rhan i gefnogi pobl ifanc i ddefnyddio eu talentau a’u sgiliau i wneud cyfraniad cadarnhaol at ein cymdeithas. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn One Million Mentors, cewch ragor o wybodaeth yma a dolen at y ffurflen gofrestru.