Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

22 Mai 2017
 • Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle’r Athro Rik Torfs.
 • Cafodd yr Athro Dylan Foster-Evans ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Gymraeg o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd yr awenau gan yr Athro Sioned Davies, fu’n bennaeth ers dros 20 mlynedd.
 • Bydd yr Athro Gary Baxter, Pennaeth Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, yn cymryd yr awenau gan yr Athro Jones fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb y Brifysgol i Fframwaith Ymarfer Da Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol: Ymdrin â Chwynion ac Apeliadau Academaidd – Cefnogi Myfyrwyr Anabl, a chytunwyd arnynt yn amodol ar rai mân newidiadau.
 • Cafodd y Bwrdd gopi drafft o weledigaeth GW4 ar gyfer ymchwil ac arloesedd. Gwnaed nifer o sylwadau am ffyrdd y gellid cryfhau’r ddogfen, a byddai’r rhain yn cael eu rhannu ag is-gangellorion GW4 a’r cyfarwyddwr.
 • Cafodd y Bwrdd gopi o ymateb drafft y Brifysgol i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar ei Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, a’i gymeradwyo.
 • Cafodd y Bwrdd y gofrestr Brexit ddiweddaraf i’w hadolygu.
 • Cafodd y Bwrdd y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017/18, a gwnaed sylwadau am y ffaith y byddai setliad CCAUC i’r sector, fel y’i cyhoeddwyd yn y llythyr cylch gwaith, yn heriol iawn.
 • Cafodd y Bwrdd yr adroddiad chwarterol ar gynnydd yn erbyn targedau. Ni chafwyd unrhyw newidiadau sylweddol ers iddo gael ei adolygu ddiwethaf, a byddai’n cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau a’r Cyngor i’w nodi.
 • Cafodd y Bwrdd bapur yn amlinellu’r Cynllun Gwobr Cyfraniad Rhagorol ar gyfer 2016/17. Nodwyd bod staff yn gwerthfawrogi’r cynllun, a’i bod yn gwobrwyo ac yn cydnabod nifer fawr o staff sy’n rhagori ar y safonau a ddisgwylir, ac sydd wedi bod yn rhagorol ac yn haeddu cydnabyddiaeth benodol.  Cytunodd y Bwrdd i lansio’r cynllun yn 2017 fel yr oedd wedi’i amlinellu.
 • Cafodd y Bwrdd yr adroddiad am geisiadau myfyrwyr. Byddai’r Athro Boyne a Ms Sanders yn gwneud cyflwyniad manwl i’r Bwrdd ym mis Mehefin.
 • Cafodd y Bwrdd adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Iaith Gymraeg, a oedd yn amlygu’r cynnydd a’r datblygiadau yn erbyn gofynion Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol, ac yn cynnig data ystadegol fel sy’n ofynnol gan Gomisiynydd y Gymraeg. Nododd y Bwrdd eu bod wedi eu hymrwymo’n barhaus i’r cynllun a’u bod yn ei gefnogi.
 • Cafodd y Bwrdd yr agendâu drafft ar gyfer y Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau, Llywodraethu, a’r Senedd.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredu
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Y newyddion diweddaraf am yr amgylchedd allanol
 • Y newyddion diweddaraf am ymchwil ac arloesedd
 • Y newyddion diweddaraf am y gweithgareddau ymgysylltu
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd