Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Fy 30 diwrnod cyntaf

Ar 3 Ebrill dechreuais swydd fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, gyda dim ond pythefnos i drosglwyddo o fy swydd flaenorol fel Pennaeth yr Ysgol Cemeg.

Mae’r tri deg diwrnod cyntaf wedi bod yn proses o ddysgu – rydw i wedi cwrdd â chydweithwyr, darganfod pwyllgorau nad oeddwn yn gwybod eu bod yn bodoli, ac wedi dysgu llawer am fusnes ehangach y Brifysgol. Fy mhrif amcan oedd gwrando, am ei fod yn bwysig i mi wrando ar farn y rhai sy’n gweithio o fy nghwmpas cyn penderfynu beth mae angen i ni ei wneud i gyflawni ein huchelgais.

Fel aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol mae angen i’n blaenoriaethau fod yn glir i bawb yn y Brifysgol. Gall staff weld fy mlaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn o’n blaen ar y fewnrwyd

Rydw i wedi bod yn ffodus i etifeddu Coleg sydd wedi’i hen sefydlu, a’r cam cyntaf yw ychwanegu at y gwaith rhagorol hwn i wella ein sefyllfa ar lefel genedlaethol a byd-eang. Mae’n rhaid i ni gynnal a gwella ein hymrwymiad i ragoriaeth addysgu, er mwyn sicrhau ein bod yn addysgu ein myfyrwyr i’r safon academaidd uchaf, ac yn paratoi pynciau penodol ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, ac yn cydweithio i sicrhau ein bod yn barod ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Fel Pennaeth Coleg newydd roedd yn hynod ddiddorol gweld canlyniadau’r arolwg staff diweddar, ac yn amserol gweld y meysydd y gallwn eu gwella. Rwy’n credu y dylai pob un o’n cydweithwyr deimlo eu bod wedi eu cefnogi yn eu rolau, ac yn meddu ar yr hyn sydd ei angen arnynt, ac yn credu bod gennym gyfrifoldeb i barhau â’n gwaith o wella amrywiaeth a chydraddoldeb.

Mae cydweithio yn elfen allweddol o brifysgol lwyddiannus, ac rwy’n edrych ymlaen at gynnal cyfarfodydd â chydweithwyr o’r Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a rhai o rannau eraill o’r Brifysgol, dros y misoedd nesaf, er mwyn gweithio ochr yn ochr â chi i gyflawni ein nod o sicrhau bod Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion gorau’r byd.