Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

15 Mai 2017
Lord Darzi delivering Home of Innovation Lecture

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi’r ail o’n darlithoedd ‘Cartref Arloesedd’.

Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn cael ei ddylanwadu gan bobl sy’n cydweithio ar draws disgyblaethau – dadansoddi data, roboteg, technoleg dysgu peiriant.

Dangosodd yr Arglwydd Darzi sut bydd datblygiadau gwyddonol – gan gynnwys dealltwriaeth well o gyfansoddiad genomig y corff dynol – yn helpu clinigwyr i fod yn fwy manwl wrth reoli cleifion.

Pwysleisiodd y gallai llawfeddygon, drwy rannu arbenigedd a manteisio’n llawn ar eu gwybodaeth, gynnig triniaethau ac ymyriadau penodol wedi eu teilwra ar gyfer anghenion pob claf.

Cyflwynodd rai o’r datblygiadau diweddar ym maes gwyddoniaeth llawfeddygaeth, gan gynnwys dulliau o weithio â chyllyll deallus, roboteg, a llawfeddygaeth fanwl. Dangosodd sut gall technolegau newydd, gan gynnwys ap symudol i reoli data cleifion, gynorthwyo gofal mewn lleoliad clinigol prysur.

Audience at Lord Darzi Home of Innovation Lecture

Mae dealltwriaeth yr Arglwydd Darzi o ryngddisgyblaetholdeb, ei frwdfrydedd dros dechnolegau newydd, a’i ymrwymiad cadarn at fynd i’r afael â heriau yn y maes yn cynnig arweiniad clir ar gyfer ein Partneriaeth Arloesedd Clinigol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Drwy gydweithio, gobeithiwn gyflwyno ffyrdd newydd o gynnig gofal iechyd, a chefnogi economi Cymru wrth wneud hynny.

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd oedd y lleoliad perffaith i gynnal darlith yr Arglwydd Darzi, a hoffwn ddiolch i bob aelod o staff am ei ymdrechion. Edrychaf ymlaen at weld rhagor o arloeswyr blaenllaw yn dod i’r Brifysgol, er mwyn dysgu o’u profiadau a newid ein ffordd o weithio.