Month: Mai 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2017

Posted on 31 Mai 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er bod y gwasanaethau diogelwch wedi bod yn rhybuddio ers peth amser y gallem ddisgwyl ymosodiad erchyll ar ryw adeg, roedd y newyddion ofnadwy o Fanceinion y mis hwn yn ergyd drom, ac rwy’n gwybod y byddech am i mi fynegi ein cydymdeimlad cyfunol â’r rhai a effeithiwyd gan yr ymosodiad. Mae’r digwyddiad
Read more


Pwysigrwydd Mentora

Posted on 24 Mai 2017 by Helen Murphy

Fel Prifysgol mae gennym draddodiad hir o’n staff yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau lleol. Mae llawer ohonom yn aelodau o fyrddau cynghori, ymddiriedolwyr, llywodraethwyr neu’n gwirfoddoli gyda grwpiau cymunedol. Mae gan lawer ohonom rolau mentora ffurfiol ac anffurfiol gyda phobl o bob oedran ac o wahanol gefndiroedd. Ym mha bynnag ffurf y daw’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Posted on 22 Mai 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle’r Athro Rik Torfs. Cafodd yr Athro Dylan Foster-Evans ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Gymraeg o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd yr awenau gan yr Athro Sioned Davies, fu’n bennaeth ers dros
Read more


Fy 30 diwrnod cyntaf

Posted on 16 Mai 2017 by Rudolf Allemann

Ar 3 Ebrill dechreuais swydd fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, gyda dim ond pythefnos i drosglwyddo o fy swydd flaenorol fel Pennaeth yr Ysgol Cemeg. Mae’r tri deg diwrnod cyntaf wedi bod yn proses o ddysgu – rydw i wedi cwrdd â chydweithwyr, darganfod pwyllgorau nad oeddwn yn gwybod eu bod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Posted on 15 Mai 2017 by Mark Williams

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar y fewnrwyd fel fersiynau drafft er mwyn ymgynghori arnynt.  Bydd angen i’r Bwrdd gymeradwyo’r fersiynau terfynol ar 5 Mehefin er mwyn iddynt allu mynd gerbron
Read more


Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Posted on 15 Mai 2017 by Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi’r ail o’n darlithoedd ‘Cartref Arloesedd’. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn cael ei ddylanwadu gan bobl sy’n cydweithio ar draws disgyblaethau – dadansoddi data, roboteg, technoleg dysgu peiriant. Dangosodd yr Arglwydd Darzi sut bydd datblygiadau gwyddonol
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Posted on 8 Mai 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi’n Bennaeth Cyfathrebu. Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi’i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol. Nodwyd bod cais y Brifysgol i Lywodraeth Cymru i gynnal Canolfan Cymru ar gyfer polisi cyhoeddus wedi bod yn llwyddiannus. Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y
Read more