Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

 • Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau’r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector, sef 66%.  Cytunwyd ar y meysydd canlynol fel y blaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y Bwrdd sy’n deillio o’r arolwg – sut caiff penderfyniadau eu gwneud; cydweithio ar draws y Brifysgol; ac ymgorffori nodau ac amcanion strategol mewn Ysgolion, Adrannau a Cholegau.
 • Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Trafododd y Bwrdd y drafftiau diweddaraf. Bydd mân ddiwygiad yn cael ei wneud a bydd y Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau yn eu derbyn.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am ysgoloriaethau/bwrsariaethau 2018/19.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am wella llwybrau at annibyniaeth yrfaol. Bydd cofrestryddion y Coleg, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd yn mynd ati nawr i ystyried sut i ariannu’r argymhellion.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad misol am faterion ariannol
 • Y newyddion diweddaraf am ymchwil ac arloesedd
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Y newyddion diweddaraf am y gweithgareddau ymgysylltu
 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredu
 • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor