Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Professor Julie Williams with Julie James AM

Roedd digwyddiad dydd Llun diwethaf yn y Senedd, Caerdydd, yn ddiwrnod ysbrydoledig i fenywod ym meysydd STEM. Daeth arweinwyr o bob lefel ym myd busnes, academia a’r llywodraeth ynghyd i fynd i’r afael â’r prinder menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru.

Daeth EHB y Dywysoges Frenhinol, Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, a phanel o ferched a menywod STEM dawnus o ysgolion lleol i’r digwyddiad hwn i Ddathlu Menywod Talentog a drefnwyd gan ymgyrch WISE. Cafwyd trafodaethau am yr anawsterau, sut i’w goroesi yn ogystal ag enghreifftiau o’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd a rhannu arferion da ymysg ein gilydd.

Fe gyflwynodd bob un o’n harweinwyr diwydiannol syniadau ymarferol a meddylgar a chafwyd trafodaeth fywiog mewn ymateb i gwestiynau gan y gynulleidfa. Fel Noddwr Brenhinol WISE, cafodd EHB y Dywysoges Frenhinol y cyfle i gwrdd â merched lleol sy’n cymryd rhan mewn sesiynau Pobl Fel Fi, sy’n annog merched i astudio pynciau STEM.

Roedd brwdfrydedd amlwg yn yr ystafell i arwain y newid sydd ei angen mewn diwylliant. Mae hyn yn hanfodol er mwyn ein galluogi i gael amgylcheddau gwaith gwirioneddol gynhwysol. Ar ddiwedd y digwyddiad, fe wnaeth bawb addewid gyfrannu at y newid hwn.

Professor Karen Holford and Professor Hilary Lappin-Scott

Cafodd yr adroddiad a ysgogodd y digwyddiad hwn, Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus, ei gomisiynu gan yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, a chafodd ei gadeirio ar y cyd gennyf i a’r Athro Hilary Lappin-Scott. Erbyn hyn, mae’r wyth sefydliad addysg uwch yng Nghymru wedi derbyn yr argymhellion sy’n ymwneud ag AU, ac mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn pob un o’r 33 yn yr adroddiad, ar draws pob sector.

Mae gan Brifysgol Caerdydd gynlluniau i annog rhagor o recriwtio a dilyniant gyrfa i academyddion benywaidd, ac mae eisoes saith menyw allan o 12 aelod i gyd ar y Bwrdd Gweithredol, sy’n uwch na’r nifer ar gyfartaledd ym mhrif brifysgolion y DU.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi ymuno â WISE i archwilio ein proses recriwtio drwy ‘ddatgodio rhyw,’ er mwyn sicrhau bod ein hysbysebion yn denu digon o ymgeiswyr benywaidd ar gyfer swyddi academaidd yn y Gwyddorau Ffisegol. Mae’r datgodiwr yn asesu a yw hysbyseb wedi cael ei eirio mewn ffordd gwrywaidd neu fenywaidd gryf, rhag ofn ei fod yn annog merched i beidio â gwneud cais.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Cefnogwyd Diwrnod Rhyngwladol y Merched (8 Mawrth) yn dda iawn ar draws Prifysgol Caerdydd. Trefnodd Rhwydwaith Menywod mewn Gwyddoniaeth Caerdydd (CIWS) ddiwrnod o ddigwyddiadau, a noddwyd gan EPSRC, ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a staff gyda’r nod o’u helpu i ddatblygu eu gyrfa mewn gwyddoniaeth. Cynhaliwyd sesiynau amrywiol yn ystod y diwrnod gan gynnwys rhai ar godi proffil gwyddonol, esbonio gwyddoniaeth i gynulleidfa ehangach, a deall rhagfarn anymwybodol.

Lansiwyd hefyd Women@Cardiff, arddangosfa ffotograffiaeth sy’n cynnwys portreadau newydd o fenywod a enwebir yn unigol drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol. Caiff y rhain ei harddangos nes ymlaen yn y flwyddyn yn Oriel VJ.