Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

14 Mawrth 2017
VIPs at EU event

Mae’n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a’r byd.

Ar 9 Mawrth, agorodd yr Is-Ganghellor ddigwyddiad yn Adeilad Hadyn Ellis, i arddangos ein hymchwil ryngwladol ac yn yr UE. Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu ein hanner canfed grant gan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesedd blaenllaw’r UE.

Mae hynny’n golygu bod y Brifysgol wedi cael cyfanswm o £24.5m hyd yma gan Horizon 2020 ers i’r rhaglen ddechrau yn 2014.

Mae’n glod i’n hymchwilwyr ac i ymdrechion staff y gwasanaethau proffesiynol wrth gefnogi’r ceisiadau hynny.

Yn wir, ers mis Awst, rydym wedi gwneud ceisiadau gwerth £79m i Horizon 2020. Byddwn yn parhau i wneud ceisiadau oherwydd fel y clywsom yn ein digwyddiad, mae o hyd llawer o gyfleoedd i’w cael.

Professor Lorraine Whitmarsh at EU event

Cafodd rhai o’n hymgeiswyr llwyddiannus y cyfle i esbonio sut roedd eu gwaith arwyddocaol yn hyrwyddo gwyddoniaeth ragorol ac yn helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr sy’n wynebu cymdeithas. Yn eu plith, roedd yr Athro Lorraine Whitmarsh, yr un a lwyddodd i gael ein hanner canfed grant gan Horizon 2020.

Amlygwyd hefyd gyfleoedd byd-eang nad ydynt yn gysylltiedig â’r UE, gan gynnwys cronfeydd rhyngwladol fel Global Challenges Research Fund, Cronfa Newton a Chymdeithas Siapan ar gyfer Hyrwyddo Gwyddoniaeth.

Audience at EU event

Hoffwn ddiolch yn fawr i’r Rheolwr Swyddfa Ymchwil Ewropeaidd a Rhyngwladol, Nick Bodycombe a nifer o gydweithwyr am drefnu digwyddiad mor llwyddiannus.

Prif neges y digwyddiad yw bod angen i ni barhau i ymgeisio am arian i wneud ymchwil, boed yn arian sy’n gysylltiedig â’r UE neu fel arall. Beth bynnag a ddaw yn y dyfodol, rhaid i ni ddal ati.