Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

27 Chwefror 2017
 • Nodwyd bod yr Athro Jones a’i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir.
 • Nodwyd y nifer uchel a bleidleisiodd yn etholiadau Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a bod Hollie Cooke, yr Is-lywydd Lles presennol, wedi’i hethol yn Llywydd.
 • Roedd y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd wrthi’n paratoi rhestr faith o gynigion posibl mewn ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth am y strategaeth ddiwydiannol. 17 Ebrill 2017 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymateb. Bydd y Bwrdd yn cael yr ymateb drafft i’r Strategaeth Ddiwydiannol yn ystod yr wythnosau nesaf i roi sylwadau arno.
 • Nodwyd llwyddiant Joanna Natasegara, cynfyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, a enillodd Oscar am y rhaglen ddogfen ‘The White Helmet’.
 • Cafodd y Bwrdd ymateb drafft y Brifysgol i ymgynghoriad y Cynghorau Cyllido ynghylch sut y cynhelir y REF nesaf.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am gyfeiriad y prosiectau ymgysylltu blaenllaw ar gyfer y dyfodol. Cadarnhawyd y byddai rhaglenni’r Port Cymunedol, Newyddiaduraeth Gymunedol a Phrosiect Phoenix yn parhau i gael eu hariannu.  O 2017/18 ymlaen, y Colegau sy’n eu cynnal fydd yn berchen ar y prosiectau hyn, a bydd arian yn cael ei neilltuo a’i ymgorffori yng nghyllidebau pob Coleg.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am recriwtio ar ôl Brexit. Cytunwyd y dylid cyflwyno papur diwygiedig yn un o gyfarfodydd y Bwrdd yn y dyfodol a rhoi rhagor o ystyriaeth i farchnadoedd rhyngwladol.
 • Caiff y Bwrdd bapur am y gwersi oedd wedi’u dysgu o broses cyflwyno ceisiadau TEF. Cymeradwyodd y Bwrdd yr argymhellion a chytunodd mai’r Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd fyddai’n gyfrifol am roi’r camau y cytunwyd arnynt ar waith. Bydd hefyd yn gweithio gyda’r Deoniaid Addysg er mwyn eu hymgorffori yng nghynlluniau gweithredu’r Colegau a’r Gwasanaethau Proffesiynol.
 • Cafodd y Bwrdd yr ymateb drafft i ymgynghoriad ‘Gwyddoniaeth i Gymru’ Llywodraeth Cymru.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad cyllid misol
 • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd
 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredu
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd
 • Adroddiad misol Ymchwil ac Arloesedd
 • Adroddiad misol am y gweithgareddau ymgysylltu
 • Adroddiad am yr amgylchedd allanol